494. Poselství Boha Otce ze dne 25. července 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


DÁVEJTE SI POZOR


Jak se čas stále více krátí, útoky nepřítele na můj lid budou mít v sobě více násilí.

Dávejte si pozor, mé děti, a kráčejte opatrně, protože Zlý usiluje, abyste klopýtly. Snaží se způsobit nehody a vnést do vašeho života útoky, které budou brutálnější než kdy dříve. Snaží se, aby moji lidé přestali přinášet svědectví a říkat ostatním o mé dobrotě, o tom, že jsem Světlo v temném, temném světě. Buďte stále bdělé, neboť nyní nastražil pro vás mnoho pastí.

Do vašeho světa přichází čas, který je tak temný, že nic nebude takové, jak se zdá. Tolik z toho, co nyní vidíte, je již schováno do podvodu.

Bůh Otec


2Tim3, 1-5
1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
2: Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní,
3: bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,
4: zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha,
5: budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.

2Tim 3, 13: Avšak se zlými lidmi a podvodníky to půjde stále k horšímu, neboť klamou jiné i sebe.

Ž 91, 1-5
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
2: Říkám o Hospodinu: „Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.“
3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne;

Ž 23, 1-6
1: Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
2: Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,
3: naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.
4: I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.
5: Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.
6: Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.
zpět