495. Poselství Boha Otce ze dne 26. července 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


MAJÍCÍ NÁROKY


Kdo jsi, ó, člověče, abys říkal Nejvyššímu, co bych měl dělat v tvém životě? Kdo jsi, abys vyžadoval, že budeš mít to, nebo ono? Nevíš, že ti mohu v okamžiku vzít každou dobrou věc? Zapomněl jsi, ke Komu se modlíš?

Vězte mé děti, že i když vás nekonečně miluji, nebudete na Mne klást nároky. Nestvořili jste svět, ve kterém žijete a nebudete Mi nařizovat, jak jej mám spravovat. Ti, kdo se pokoušejí to udělat, jsou příliš troufalí a ve velkém nebezpečí soudu.

Já budu mít vaši zbožnou úctu ke Mně a vážnost. Budu mít vaše zbožňování. Nebudete ode Mne požadovat cokoli, aniž bych vám připomněl, že Já jsem Bůh.

Udělali byste dobře, kdybyste si na to vzpomněli. Já jsem Bůh a není žádný jiný.

Můžete Mi připomínat mé svaté Slovo. Můžete žádat a prosit, ale vaše nároky vám v životě přinesou špatný výsledek.

Kajte se, abych vás nyní nesoudil.

Bůh Otec


Jb 38, 3-5
3: Nuže, opásej si bedra jako muž, budu se tě ptát a poučíš mě.
4: Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, víš-li něco rozumného o tom.
5: Víš, kdo stanovil její rozměry, kdo nad ní natáhl měřicí šňůru?

Jb 38, 17-18
17: Byly ti odkryty brány smrti, brány šeré smrti jsi spatřil?
18: Postřehls celou šíři země? Pověz, znáš-li to všechno.

Jb 40, 2: "Smí se člověk přít se Všemocným? Smí ho kárat? Ten, kdo Boha obvinil, ať odpovídá."

Jb 40, 8-9
8: Chceš vskutku rušit můj soud, prohlásit mě za svévolníka a sám zůstat spravedlivý?
9: Zdalipak máš paži jako Bůh a jako on hřímáš svým hlasem?

Jr 18, 6: "Cožpak nemohu naložit s vámi jako ten hrnčíř, dome izraelský?" je výrok Hospodinův. Hle, jste v mých rukou jako hlína v rukou hrnčířových, dome izraelský.
zpět