498. Poselství Boha Otce ze dne 2. srpna 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


POROZUMĚNÍ OČISTĚ


Mé děti, až vás začnu očišťovat kvůli tomu, co přichází, můžete shledat, že je těžké rozumět mým cestám. Mnozí z vás se nevyznají dobře v mém svatém Slovu, a proto vám chybí porozumění. Budete-li Mě poslouchat a stanete se studentem mého Slova, vaše cesta bude mnohem lehčí.

Zjistíte-li, že jste zmatení, až začne očista, poraďte se s těmi, kteří šli správnou cestou déle než vy. Zkušenější z nich jsou důvěrně obeznámeni s mými očistnými metodami.

Jako se trápí dítě, když je rodiče trestají kvůli tomu, že utíká na ulici, také vy se můžete trápit, když vás trestám, abych vás naučil lepším způsobům. Přitáhněte se ke Mně, když se to stane, neboť vás obejmu pažemi lásky a utěším vás.

Bůh Otec


Iz 48, 10: Hle, přetavil jsem tě, ne však jako stříbro, vyzkoušel jsem tě v tavicí peci utrpení.

Za 13, 8-9
8: Z celé země, je výrok Hospodinův, budou dvě třetiny vyhlazeny, zajdou, jen třetina v ní zbude.
9: Tu třetinu však provedu ohněm. Přetavím je, jako se taví stříbro, přezkouším je, jako se zkouší zlato. Ti budou vzývat mé jméno a já jim odpovím. Řeknu: 'Toto je můj lid.' A oni řeknou: 'Hospodin je můj Bůh'.

Mal 3, 1-3
1: Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu. I vstoupí nenadále do svého chrámu Pán, kterého hledáte, posel smlouvy, po němž toužíte. Opravdu přijde, praví Hospodin zástupů.
2: Kdo však snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se on ukáže? Bude jako oheň taviče, jako louh těch, kdo bělí plátno.
3: Tavič usedne a pročistí stříbro, pročistí syny Léviho a přetaví je jako zlato a stříbro. I budou patřit Hospodinu a spravedlivě přinášet obětní dary.

Př 4, 7: Počátek moudrosti je: Snaž se získat moudrost, za všechno své jmění získej rozumnost.

Dt 8,2: Připomínej si celou tu cestu, kterou tě Hospodin, tvůj Bůh, vodil po čtyřicet let na poušti, aby tě pokořil a vyzkoušel a poznal, co je v tvém srdci, zda budeš dbát na jeho přikázání, či nikoli.

Žid 12, 11: Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná, později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli.
zpět