499. Poselství Matky Spásy ze dne 20. července 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


DUCHOVNÍ POHODLNOST NENÍ DOBRÝ RÁDCE


Vroucně milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Dívám se na vás s mateřskou láskou…

V předjímání činnosti lidstva, úpěnlivě prosím Nejsvětější Trojici, abyste všechny činily pokání za své nevhodné činy, za urážky proti mému Synu a za opomenuté hříchy.

Vyzvala jsem vás k obrácení dříve, než činy většiny mých dětí, zbavených lásky a bez úcty k božskému, budou zcela v rozporu se způsobem jednání opravdového Božího dítěte.

Jít proti proudu současného světa vyžaduje velké úsilí a pevnou víru, ke které jsem vás vyzývala, abyste se snažily o obrácení a milovaly celým svým srdcem, silou a smysly Nejsvětější Trojici, aby vám tato síla ducha pomohla nezapřít mého Syna.

Lidé mého Syna, duchovní pohodlnost není dobrý rádce, naopak, musíte urychlit váš krok na cestě ke svatosti… jednejte "ipso facto".

Žijete ve světě jako část lidstva, ale nejste zavázáni jednat v rozporu s Přikázáními mého Syna. Vy víte, že ten, kdo plní Boží vůli, bude žít věčně [1Jan 2, 17].

Chci, abyste se oddali modlitbě a tuto modlitbu učinili praxí a byli láskou ke svým bratrům, dávali lásku ve svých rodinách a tam, kde se právě nacházíte a vyhnali závist a pýchu, byli dobročinní a dávali naději těm, kteří ji ztratili a byli poslové pokoje.

Milované děti, potřebujete být pokojem, aby vás pokoj udržel v Božím díle a jednání. Je podstatné, abyste zůstaly klidné, abyste nedaly prostor k nevhodnému chování. Ten, kdo miluje mého Syna, je zkoušen [Kaz 2, 1] a musí odpovídat tam, kde jeho dílo a činy nejsou veřejně viděny: ve svém rodinném kruhu, na pracovišti. Jinak řečeno: "na svém čtverečním metru".

Vyzývala jsem vás, abyste více zůstávaly ve svých domovech, vyzývala jsem vás, abyste využily života k většímu duchovnímu růstu a k větší blízkosti k mému Synu.

Činy Zlého se rozmáhají všude a ti, kdo setrvávají v přehnaném zájmu o světské záležitosti, se vystavují náporu zla, které je chce vyvést z míry.

Milované děti, v tomto čase je nutná jednota v lidu mého Syna, aby nepřítel duše nevyvolal zmatek. V tak vážné chvíli je nemožné pro všechny z mých vlastních jít bez Boží pomoci.

Kde není jednota, tam vstoupí zlo, způsobí rozdělení a přivodí pád práce mého Syna. Nevystavujte svou víru zkoušce, protože zjistíte, že víra, kterou máte, je malá, když jste vystaveny velké zkoušce. Bez jednotlivého a společného úsilí bude pro vás velmi těžké pokračovat a být připoutány k Božímu Zákonu, a ještě víc se jím řídit.

Svatokrádeže a znesvěcení budou narůstat. Uvidíte, co jste si až dosud nedokázaly představit, proto volám všechny, aby byly duší nápravy a poslušné. Ten, kdo je poslušný, obdrží odměnu z nebe za svou poslušnost, za své úsilí, svou víru a vytrvalost [Jan 14, 23]. Víra se ukazuje u toho, kdo je poslušný ve chvílích, kdy všechno jde dobře, a jeho bratři si myslí, že poslouchat je šílenství. Takto, mé děti, lidé víry byli zkoušeni, a pak byli slavně zachráněni, zatímco zbytek, který jim nevěřil a pohrdal jimi, zahynul [Př 3, 1-8].

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, buďte povzbuzením pro ty, kteří nemají jistotu Božího milosrdenství. Ať se nebojí svých dětí, ale varují je, aby se vrátily na cestu k obrácení, když to potřebují udělat, nebo aby mohly jít pravou cestou bez odchýlení, když se nacházejí v boji, aby zůstaly s mým Synem.

Modlete se, děti, modlete se za Spojené státy, neočekávané získá moc a vyvolá velký neklid. Tato země bude trpět skrze přírodu ve velkém rozsahu.

Modlete se, děti, modlete se za Mexiko, jeho půda se bude znovu třást.

Modlete se, děti, modlete se za Kanadu, příroda ji nechá trpět.

Přijde anděl pokoje, aby vás ochránil, udrží vás v pravdě Lásky mého Syna a probudí ty, kdo mu naslouchají.

Jednota je nadějí pro lidi mého Syna, který trpí: běda těm, kdo se proviňují proti přikázání Božího Zákona!

Kacířství se dají slyšet všude, přesto Láska mého Syna k jeho dětem trvá, aniž by se zmenšovala. Proto je Boží Láska nepochopitelná mysli člověka.

Milovaní mého Neposkvrněného Srdce, buďte bratrští v tomto čase, kdy Zlý podněcuje lidstvo ke vzpouře, nelásce, neúctě k daru života, k hanebnostem, nemorálnosti a duchovnímu mučednictví.

Navštěvujte mého Syna v nejsvětější svátosti a prodlužte tuto adoraci po zbytek svého života: v každé práci, v každém činu, který vykonáte, abyste byli dárci dobra pro své bratry.

Stojím před vámi s rukama nataženýma, abyste se jich chopili, a tak vás zavedu na cestu do věčné Pravdy.

Žehnám vám. Miluji vás.

Matka Maria
zpět