501. Poselství Boha Otce ze dne 6. srpna 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


RŮST ZLA


Mé děti, protože světlo i temnota pokračují v růstu uvnitř každé osoby, věci se ve vašem světě rychle změní. Pouze jedno – světlo nebo temnota – může převládnout. Na nějakou dobu budete moci pozorovat boj v těch, o nichž víte, že mají podobná množství každého. Jedno zvítězí a vy uvidíte, jak se výsledek stane velmi zřejmý.

Ti, kdo mají více světla, a když světlo vzroste, stanou se více nesobečtí, více dávající a méně se starají o světské věci a zábavu. Jsou více podobní Mně.

Ti, s větší mírou temnoty, když v nich temnota vzroste, stanou se více sobečtí, násilnější, falešní a budou mít větší zájem o světské záležitosti a potěšení.

Jak zlo přibývá ve vašem světě, zmocní se jej a bude rychle růst. Nedospělá mládež bude páchat násilné činy před tím nikdy nevídané. Jiní se dopustí hromadného násilí, na jaké svět nikdy nebyl připraven. Když to uvidíte, vězte, že Satan je mezi vámi. Sestoupil ve velkém hněvu, protože jeho čas je velmi krátký.

Chci, aby v tomto čase lidé lpěli na mém Slovu a šli po mých cestách. Odolejte hříchu, aby ve vás ďábel nenašel místo, neboť jeho touhou je zničit vás a všechny, které milujete.

Jděte opatrně, mé děti. Času je nyní velmi málo a není prostor ke kompromisům.

Bůh Otec


Zj 12, 7-17
7: A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho andělé se utkali s drakem.
8: Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili, a nebylo již pro ně místa v nebi.
9: A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé. 10: A slyšel jsem mocný hlas v nebi: "Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí.
11: Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti.
12: Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá.“
13: Když drak viděl, že je svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která porodila syna.
14: Ale té ženě byla dána dvě mocná orlí křídla, aby mohla uletět na poušť do svého útočiště, kde ukryta před hadem byla zachována při životě rok a dva roky a polovinu roku.
15: A had za ní vychrlil ze chřtánu proud vody jako řeku, aby ji smetl.
16: Ale země přispěla ženě na pomoc, otevřela ústa a pohltila tu řeku, kterou drak vychrlil.
17: Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova.

Ef 4, 26-28
26: 'Hněváte-li se, nehřešte.' Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce
27: a nedopřejte místa ďáblu.
28: Kdo kradl, ať už nekrade, ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými.
zpět