502. Poselství Boha Otce ze dne 7. srpna 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


JESTLI ODMÍTNOU


Je jich mnoho ve světě, kteří stále odmítají uznat Mne, svého Stvořitele. Budu se zabývat s touto bezbožností a nevírou až se svět začne hroutit. (Pochopila jsem, že míní, když přírodní řád všeho začne selhávat).

Když se jimi začnu zabývat, ukážu jim, že se nemohou zachránit. Ukážu jim, že nic není jisté. Začnu se dotýkat jejich vlastnictví, jejich milovaných a všeho, co je jejich jistotou. Budu je učit, jak moc Mě potřebují.

Modlete se za ty, které znáte, kteří Mě stále odmítají, neboť pro ně to bude velmi těžké a bolestné, odmítnou-li přijít ke Mně dřív, než se to stane.

Bůh Otec


Př 6, 14-15
14: V srdci má proradnost, osnuje zlo v každém čase, vyvolává sváry.
15: Proto náhlá pohroma ho stihne, bude nenadále rozdrcen a nezhojí ho nikdo.

Ž 34:22-23
(*)
22: Svévolníku připraví smrt jeho zloba, a kdo nenávidí spravedlivého, ponese vinu.
23: Hospodin vykoupí duše svých služebníků, nikdo z těch, kteří se k němu utíkají, vinu neponese.

Př 1, 25-31
25: každé mé radě jste se vyhýbali, nedali jste na mé domlouvání,
26: i já se budu smát, až budete v bídě, budu se vysmívat, až na vás přijde strach,
27: až na vás přijde strach jako ničivá bouře a vaše bída se přižene jako vichřice, až na vás přijde soužení a tíseň.
28: Tehdy mě budou volat, a neodpovím, budou mě hledat za úsvitu, a nenaleznou,
29: protože měli poznání v nenávisti a bázeň před Hospodinem si nezvolili,
30: nedali na mou radu, každou mou domluvu znevážili.
31: Budou jíst plody své cesty, přesytí se svými plány.(*) V originálu je teno verš označen jako: Ž 34, 21-22
zpět