508. Poselství Matky Spásy ze dne 30. července 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


NEVZDÁVEJTE SE, I KDYŽ SE CÍTÍTE VYČERPÁNI


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Jsem Matka Lidstva, ochraňuji vás a volám vás k obrácení. Jako Matka vám oznamuji čas, ve kterém žijete.
Jsem Královna a Matka posledních časů…
a nepřestávám vás vést k mému Synu, abyste se neztratily a mohly být věrné naplňování Přikázání a učení mého Syna.

Milované děti, vyzývám vás, abyste se modlily:

Božský, Věčný a Všemohoucí Otče,
Nejsvětější Synu, Vtělené Slovo,
Duchu Svatý, Duchu Utěšiteli,
Tři Osoby v jednom skutečném Bohu.
Vylij své nejsvětější požehnání na toto stvoření,
které úpěnlivě prosí před tvým Božím majestátem.

Vezmi mě za ruku, abych se neoddělil od tvé ochrany,
dej mi neotřesitelnou naději na setkání s tvou slávou.

Nechť je moje duše tvarována tvým Duchem Svatým
a nechej mě dojít k poznání,
které mě povede k Pravdě tvého Slova
a ať se neodchýlím od svaté cesty.

Nejsvětější Trojice, zanechala jsi svému lidu požehnání
mít Královnu a Matku posledních časů,
aby se přimlouvala za tvůj lid a byla mu ochranou.

Vítám tak vznešenou Královnu a Matku,
beru si její požehnanou ruku
a oddávám se její mateřské výuce,
abych spolu s ní byl v souladu s tvou vůlí.

Matko, která mě vedeš, Matko, která se přimlouváš,
Matko, která chráníš toto lidstvo unášené proudem,
buď mým kormidlem v tomto čase,
aby má duše kvůli mé slabosti, nepodlehla spárům zla.

Dej mi sílu vůle, abych neměl strach v očekávání,
ale spíše abych měl strach spadnout do našeptávání zla,
a nedovol, aby se má duše ztratila ve zhoubných temnotách.

Královno a Matko posledních časů,
přijď, přijmi mě a nauč mě doufat v trojjediný okamžik,
abych nebyl tím, kdo si přeje urychlit čas,
ale abych byl tvým odrazem v bezpečí tvé věrnosti
a nebyl vyděšen v žádném okamžiku,
kdy si mi bude zdát, že podlehnu.

Královno a Matko posledních časů
nechej ve mně znovuzrodit lásku, víru a naději
a také odvahu žít jako ty
a živit se trojjedinou vůlí,
a pokračovat s pevnou vírou, se kterou mě povedeš
k toužebnému setkání s Otcem, Synem a Duchem Svatým,
znovuzrozeného k novému životu spolu s Nejsvětější Trojicí.
Amen.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

nevzdávejte se, i když v těchto chvílích vás přepadne únava, nebo když se cítíte vyčerpány, nepodléhejte zmatku, je to tíha pohrdání lidstva, které se vzdálilo Boží Lásce.

Vy, milované děti, vy víte o obětech útlaku po celém světě, ve městech, vesnicích, vy víte o hladových, žíznivých a bezbranných. Musíte si položit otázku: jaká bude moje reakce tváří v tvář takové lidské bolesti?

Ten, kdo žije pro materiálno, nechápe bolest, odmítá potřebného a nepomůže tomu, kdo trpí. Jen ti, kdo bojují sami se sebou a neustoupí, aby neztratili jednotu s mým Synem, kteří nepochybují o příchodu pokoje, harmonie mezi národy, hojnosti a spojení člověka se svým Stvořitelem, jen ti se víry nevzdají.

Ti, kdo jsou pevné víry a nechtějí ztratit jednotu s mým Synem, vědí, že dřív, než přijdou tyto časy, čas očisty přijde jako první.

Zlo se šíří spolu s falešnou zbožností, která se nachází v chybné religiositě, která zakalila opravdové příbuzenství Božího lidu. Moje děti věří, že vyhověly požadavkům nebe se zbožností, která přivedla člověka ke stagnaci, protože jim nedovoluje poznat do hloubky mého Syna. Nevíte, nebo nechcete vědět, že musíte pozvat mého Syna, aby bydlel v srdci každého z vás, abyste Ho svou vlastní a svobodnou vůlí nechali přebývat v lidském stvoření. Věříte ve vzdáleného Boha, a ne v otcovského Boha, který miluje své děti a chce je mít blízko sebe.


Vy, děti, jste povolány přispívat k Božím plánům…
Musíte být věřící, kteří dávají najevo, že jsou aktivní v Božích plánech pro přicházející čas.

To, co jsem vás z Boží vůle učila, je pro vás, abyste to uvedly do praxe TEĎ! Abyste nepadly přemožené zkouškami, abyste si nezoufaly v čekání a abyste nezapomněly, že se musíte modlit a také uvést modlitbu do praxe a pomáhat svým bratrům, aby se nestaly kořistí Satana.

Přijímejte mého Syna v eucharistii, posilňujte se tak velkou svátostí a zbožňujte ji, uctívejte ji ve všech svých každodenních činech a jednání tím, že budete duchovně růst a stále víc se přibližovat mému Synu a řídit se jeho Slovem.

Nebuďte vystrašené tím, co vám oznamuje nebe, abyste se připravily. To, co víte, vám dovolí posílit vaši víru, vaše přání zachránit si duši a vaši chuť spolupracovat na spáse duší.

Připravte se náležitě na Varování, kde se objevíte před svědomím každého člověka a před božstvím. Nespěte, probuďte se, obraťte se.

Vzhlížejte nahoru, usilujte víc o nebe…
Vzhlížejte nahoru, znamení vám ukážou přesný okamžik…

Skutečnost, že jednáte a pracujete proti Bohu, urychlila události, ale lid mého Syna musí zůstat věrný a musí naplnit Boží vůli.

Nepřipoutávejte se k novinkám, které vás vedou k životu ve falešné religiozitě, nepovedou vás k opravdové jednotě, ani ke spojení s mým Synem. Neživte se drobky, děti.

To jsou poslední časy, ano děti, vskutku jsou.

Jsou to časy, které byly oznámeny: ano, děti, opravdu jsou, ale okamžik Boha není okamžik člověka, proto vás vyzývám, abyste nezeslábly, ale pokračovaly ve velkém úsilí růst ve spojení s mým Synem a volám vás, abyste žily více v duchu.

JE TO, CO PŘICHÁZÍ, KONEC SVĚTA? NE, DĚTI.

Modlete se, mé děti, modlete se za celé lidstvo.

Nebojte se, jsem tady, vedle každého z vás.
Nebojte se, zůstávám s lidstvem z Boží vůle.
Zbožňujte Nejsvětější Trojici, zbožňujte ji v Duchu a Pravdě.

Žehnám vám, miluji vás.

Matka Maria.
zpět