511. Poselství Boha Otce ze dne 17. srpna 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


JEN TI, KDO JDOU SE MNOU


Mnoho mých dětí očekává můj návrat. Čekají na čas, až budou bleskově vzaty z temnoty na zemi. Ale mnohé z nich přehlížejí jednu věc.

Jen ty, které opravdu jdou se Mnou, které skutečně vzaly na sebe svůj kříž a následovaly Mě, jen ty, které popírají své tělo a žijí jen pro Mne, jsou připraveny jít domů.

Vy, které si ještě hrajete ve světě, které běháte za světským potěšením, vy, které jste zapletené do světských záležitostí, budete ponechány, abych vás mohl vést pročišťováním, kterému jste se až dosud odmítaly podrobit.

Ach, mé děti, ještě nechápete? Já chci svatou a neposkvrněnou nevěstu a netoleruji vaše hříchy! Zplnomocnil jsem vás, abyste odolaly každému pokušení, ale mnohé z vás neprojevujete v tomto ohledu žádné úsilí. Jste líné a lhostejné a dáváte přednost lpění na svých potěšeních. Myslíte si, že to nevidím. Myslíte si, že se o to nestarám. Myslíte si, že všechno bude dobré.

Všechno nebude dobré, až ti kolem vás, budou vzati ze světa, ale vy budete ponechány v temnotě. Budete ponechány čelit hrůzám, které mají přijít, a zlo vás bude pronásledovat. Co budete dělat? K tomu vám chybí moudrost, protože jste až dosud nestrávily žádný čas v mém Slovu. Tak budete zanechány bez pomoci.

Připravte se jít cestou, kterou jste si vybraly. Poslal jsem vám varování. Dal jsem vám mé Slovo. Nedbaly jste na mé pokárání a dávaly jste přednost temnotě hříchu před mým světlem. Nyní budete zanechány na cestě, kterou jste si vybraly jít.

Bůh Otec


Ef 5, 26-27
26: aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem;
27: tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby byla svatá a bezúhonná.

Př 1, 20-33
20: Moudrost pronikavě volá na ulici, na náměstích vydává svůj hlas.
21: Volá na nároží plném hluku, pronáší své výroky u vchodů do městských bran:
22: "Dokdy budete, vy prostoduší, milovat prostoduchost, dokdy posměvači budou mít zálibu v posmívání, hlupáci poznání nenávidět?
23: Obraťte se, když vám domlouvám. Hle, nechám na vás proudit svého ducha, uvedu vám ve známost svá slova:
24: Protože jsem volala, a vy jste odmítali, ruce jsem vztahovala, a nikdo na to nedbal,
25: každé mé radě jste se vyhýbali, nedali jste na mé domlouvání,
26: i já se budu smát, až budete v bídě, budu se vysmívat, až na vás přijde strach,
27: až na vás přijde strach jako ničivá bouře a vaše bída se přižene jako vichřice, až na vás přijde soužení a tíseň.
28: Tehdy mě budou volat, a neodpovím, budou mě hledat za úsvitu, a nenaleznou,
29: protože měli poznání v nenávisti a bázeň před Hospodinem si nezvolili,
30 nedali na mou radu, každou mou domluvu znevážili.
31: Budou jíst plody své cesty, přesytí se svými plány.
32: Prostoduché zavraždí jejich odmítavost, hlupáky zahubí jejich netečnost.
33: Ale kdo mě poslouchá, v bezpečí bude bydlet a žít klidně, beze strachu z něčeho zlého."
zpět