517. Poselství Boha Otce ze dne 22. srpna 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


RYCHLÉ ZMĚNY


Mé děti, změny začínají dokonce i teď a budou se nenápadně zrychlovat každým ubíhajícím dnem. Brzy se váš svět bude měnit tak rychle, že nebudete schopny držet krok se změnami, které se stanou.

Soustřeďte se na Mne, ne na váš svět, který zaniká, neboť brzy bude plný smrti, jak se rozšíří nejdřív první, a pak další epidemie. Mnoho pohrom, které přicházejí, přinesou hodně smrti a mnoho životů bude vzato.

Přizpůsobivost bude klíčem v časech, které mají přijít. Adaptujte se na všechny situace, ale nezpronevěřte se své víře a důvěře ve Mne. Nezraďte Pravdu. Nebuďte ve spojenectví s nepřítelem, neboť když to uděláte, zničí vás.

Postavte se za Pravdu a bydlete v mém Slovu.

Bůh Otec


Zj 12, 12: Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá.

Jan 15, 1-8
1: Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař.
2: Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce.
3: Vy jste již čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil.
4: Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně.
5: Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.
6: Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne; pak ji seberou, hodí do ohně a spálí.
7: Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám.
8: Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky.

Mt 10, 33: Ale kdo mě zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.
zpět