518. Poselství Ježíše ze dne 17. srpna 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


VY ZNÁTE PÍSMO SVATÉ, NEDĚLEJTE ÚSTUPKY, BUĎTE PEVNÍ


Moji milovaní lidé:


Každý dobrý čin, který uděláte, se rozmnožuje v celém Stvoření a vrací se k lidstvu v požehnání pro všechny, bez rozdílu.

Proto každá myšlenka, čin, jednání, každá reakce, slovo, každý pohled, vše, co jste slyšeli, musí ve vás nést otisk lásky mé Matky, aby vše, co vyzařujete, bylo zcela obnoveno mateřskou láskou mé Matky.

Žádám vás, abyste byli silní, pevní a odhodlaní ve své práci a činech a nekolísali a nezavdávali podnět ke zraněním duší a nedělali ze sebe nezúčastněné lidi, kteří mohou být smícháni s plevelem.

Vy znáte Písmo svaté, nedělejte ústupky, buďte pevní.

Nedovolte, aby vás přiměli říct "ano" tomu, co je "ne", nebo říkali "ne" tomu, co je "ano". To by způsobilo vaši duchovní porážku.

Nedovolte jim, aby vám řekli "ne" tomu, k čemu je povoláno každé naše dítě: být živým svědectvím Božího díla a jednání. To by umožnilo nepříteli, vzhledem k mlčení mých vlastních, získat výhodu a vyhrávat pro sebe duše.

Buďte za všech okolností pokojní a současně opatrní v řeči, abyste nevyvolávali spory, ale vy Mě znáte a dobře víte, co od vás očekávám, a že byste neměli jednat mimo Boží vůli. Přikázání jsou platná pro včerejšek, dnešek a navždy.

Moji milovaní lidé,

ten, kdo neprohloubí pochopení toho, co je pravá modlitba, se vzdaluje od duchovní cesty.

Svatý růženec není stále se opakující modlitbou, ale oslavením mé Matky, a musíte se modlit s klidným srdcem a své smysly předat Duchu Svatému, abyste se mohli modlit v jednotě s Boží vůlí.

Modlitba ze zvyku, kvůli vlastnímu prospěchu, modlitba ve stavu únavy, stejně jako hlasitá a prázdná modlitba, nevyjadřuje, ani neobsahuje pravý duchovní cit, který by modlitba měla mít.

K modlitbě se musíte připravit s láskou a dovolit srdci, aby se pozvedlo k rozumu: slova, pocity a přání, a vše, co vás obklopuje a co nosíte ve svém nitru, předali mému Duchu Svatému, abyste byli osvíceni a modlili se opravdově, jak si přeji. K modlitbě je nutné, abyste potlačili myšlenky, které přicházejí a odcházejí a které skrze mysl vám zabraňují, abyste se mohli se Mnou sjednotit.

Modlitba by vás měla ztišit, aby vás naplnil můj Duch Svatý a všechen vnitřní neklid byl překonán tichem mé Lásky. Tak zahájíte vnitřní a vnější změnu, ať už je to váš charakter, zoufalství, nedostatek rozhodnosti, nebo strach – nad vším zvítězí můj pokoj, který se ve všech chvílích stane svědectvím mých dětí.

Nezapomeňte, že charakter je tím, co pomáhá člověku se změnit, nebo stagnovat ve vztahu ke Mně a ke svým bližním.

Moji milovaní lidé, vysvětlení příčin, které vám dává věda, pokud jde o poruchy v přírodě, by nemělo být výhradně připisováno takzvané změně klimatu. I když je pravda, že člověk zdevastoval téměř celou Zemi, dobře víte, že chování člověka nezůstane pouze v člověku, ale že dobro přitahuje dobro a zlo přitahuje zlo [Př 17, 13].

A co vládne v tomto čase na Zemi? Nejodpornější změna lidské bytosti proti našemu božství a vůči mé Matce, která je hanobena stejně jako má církev těmi, kteří, aniž by měli opravdové povolání ke kněžství, se k němu přidali z velmi jiných důvodů, než je láska ke Mně a služba ostatním.

Příroda je vůči člověku pokaždé tvrdší, až dojde ke změně klimatu celé Země a mé děti začnou trpět na chladné Zemi bez slunce.

Sopky, mé děti, jsou mocnými obry, které udržují ve svých útrobách tolik tlaku, že největší z nich mohou změnit podnebí velké části Země.

Vyhaslé sopky pod vodou se probudí a vystaví vás velkému nebezpečí.

Vulkán v Yellowstonu se začíná probouzet spolu s jinými, které jsou spojeny pod velkou částí Země.

V jedné části Země požáry způsobí člověku těžké utrpení a v jiných částech voda vystoupí z břehů a vyvolá vážné škody a ztráty na životech. Podnebí v jednotlivých zemích už není stejné, a vy to víte, ale nechcete to připustit kvůli velké vině, kterou nesete za tyto změny.

Člověk se nechce změnit, žije na účet institucí, které řídí kroky lidstva a vedou vás na cestu k vytvoření jediného náboženství, jediné vlády, jediné ekonomiky a jediného pokřivení hodnot.

V ulicích uvidíte potracené nevinné. Lidstvo ztratí to málo studu, který ještě má. Rodiny budou motivovány, aby žily v nevěře. Proto vás vyzývám, abyste Mě poznali, abyste se neodvrátili a byli v souladu s naší Boží vůlí.

Nečekejte! Musíte začít změnu právě v tomto okamžiku.

Nevylučujte příchod války, buďte bdělí, aniž byste zanedbali tuto možnost. Vražda otřese lidstvem a bude příčinou k velkým spekulacím, hrozbám a k vojenským akcím.

Přijde čas, kdy budete žít, jako by nebyly žádné hranice a člověk zmate sám sebe, jako kdyby se nacházel v babylonské věži. Ti, kteří trpí hrůzou ve svých zemích, odejdou do cizích zemí, a cizinci se stanou pány domů a jejich majitelé, cizinci.

Mé chrámy budou poškozeny jako symbol toho, že lidstvo chce žít beze Mne. Přisoudí Mně odpovědnost za špatné jednání těch, kdo nerespektovali svá kněžská povolání, protože ve vzdělávacích institucích chybí modlitba, oddanost a odpovídající opatření týkající se Mne.

Potřebuji, abyste se chovali jako mé skutečné děti, ne jako ty, které zůstávají u bran, ale jako ty, které svým příkladem stojí vpředu.

Nebuďte neopatrní ve své práci a skutcích, nespěchejte!

Budete všichni trpět nutnými změnami, a zázraky Otcova díla se projeví v celé své slávě.

Zůstaňte v pohotovosti, ale neupadněte do chaosu.

Pevně si udržujte víru a víc než dříve si buďte vědomi přítomnosti anděla strážného.

Ve víře, se vší mou láskou k mému lidu.

Váš Ježíš
zpět