519. Poselství Boha Otce ze dne 23. srpna 2018.

Nástroj: Glynda Linkous(USA).


PODVOD A ZRADA


Mé děti, nyní vás budu učit o zradě, o podvodu, protože to je, co přichází do vašeho světa. Dokonce nyní velmi málo věcí je takových, jak se zdá, a více podvodu přichází, a tak musíte být připraveny.

Když vás zradí, pocítíte hodně bolesti, pocítíte ztrátu těch, jimž jste věřily a naučíte se tím důvěřovat jen Mně. Mnohem více zrady přichází, dokonce víc, než můžete chápat, a na každé úrovni, kterou svět může nabídnout.

Kdykoli zjistíte, že jste byly oklamány, zakusíte znovu pocit zrady, ale brzy bude svět zahalen do klamu a vy musíte porozumět tomu, jak tím projít. Mé děti, které se nyní podvolily Mně, se budou učit tyto věci s předstihem. Pro ostatní – vy se to naučíte v čase nepokojů na zemi.

Připravte se na to, co se máte brzy učit. Čtete, co má Slova říkají o podvodu a zradě. Buďte připravené, až se to ukáže ve vašem životě.

Bůh Otec


Mt 24, 5-13
5: Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat 'já jsem Mesiáš ' a svedou mnohé.
6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude konec.
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
11: povstanou lživí proroci a mnohé svedou,
12: a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

Mt 24, 21
21: Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude.

Mt 24, 29
29: Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí.

Dan 12, 1
1: V oné době povstane Míkael, velký ochránce, a bude stát při synech tvého lidu. Bude to doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do této doby. V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán v Knize.
zpět