521. Poselství Matky Spásy ze dne 20. srpna 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


MUSÍTE MILOVAT JEDEN DRUHÉHO A BÝT JEDNOHO SRDCE


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, žehnám vám.

Jako Královna a Matka posledních časů, znovu naléhám na lid mého Syna, aby se obnovil a lidé se v jediném srdci vzali za ruce po celém světě a vytvořili zeď opevněnou vírou, nadějí a láskou k bližnímu.

Musíte být poslušné, mé děti, poslušné… A děkovat Otci, že jste jeho děti a přivítat vykoupení, které vám nabízí můj Syn a být opravdovými nositeli Ducha Svatého.

Svědectví mých dětí probíhá i v této chvíli. Během této Novény, musíte nabídnout každý čin a dílo pro spásu celého lidstva, které se nachází v stavu neklidu, dezorientováno velkou mašinerií zla, která, maskovaná za velké organizace zla, vás dokázala uchvátit, abyste byly dětmi, které neposlouchají Přikázání Otce, nepřály si přijmout spásu, kterou vám nabízí můj Syn a abyste odmítly být živými chrámy Ducha Svatého.

Dívám se na tolik bytostí na světě, které s podpisem na kusu papíru, který může odnést vítr, nebo shořet v ohni v několika vteřinách, potvrzují, že už se nenazývají křesťané, ani nepatří k církvi mého Syna.

Zapomínají, že nikdy nebudou moci popřít, že jsou dílem Věčného Otce, a proto patří mému Synu a vlastní Ducha Svatého. Jak velká je nevědomost těchto stvoření, jimž zlo otrávilo mysl a vštípilo jim sérii teologických protikladů, aby se staly odpadlíky. Ale vy, mé děti, sjednocené v této Novéně, během níž vás doprovázím, když se ji modlíte každý den, a sjednocené s touto Matkou, zachráníme duše, půjdeme na pomoc duším pro slávu Nejsvětější Trojice.

Každá modlitba, kterou posíláte k Nejsvětější Trojici je pokladem. Beru ji do svých rukou, vkládám ji do svého srdce a pozvedám k trůnu Otce, Syna a Ducha Svatého.

Žádná modlitba, jakkoli stručná, se neztrácí, pokud se ji modlíte v plném vědomí, v Duchu a Pravdě.

Proto je velký rozdíl mezi modlitbou, kterou se modlíte, aniž byste věděly, co říkáte, jako něco mechanického a činěné ze zvyku a tím, co modlitba skutečně znamená. Modlit se, je meditovat nad každým slovem, které vyslovíte a prožívat je ve svém vlastním těle, milovat ji v duchu, abych ji mohla přinést před Nejsvětější Trojici.

Nepotřebujeme velké řečníky, ani oslňující modlitby, jako ty, které diktují jistí politici, aby udělali velký dojem na druhé. Nepotřebujeme to, potřebujeme modlitby srdce, které hoří touhou děkovat Bohu, s touhou obdržet Boží pomoc.

Kolik vás se modlí s myšlenkou, že my, Nejsvětější Trojice a tato Matka potřebujeme vaše modlitby? Potřebujeme lásku, jsme vděční za modlitby, a ty jsou vzaty a znovu vylévány v požehnání na vás. Musíte se modlit, abyste byly stále požehnané. Potřebujeme, ano, potřebujeme opravdové lidi, a ne lidi vlažné, potřebujeme lidi přesvědčené a obrácené.

Dny tyto této tak mimořádně důležité Novény, jak mi objasnil Věčný Otec, jsou mimořádně důležité pro lidstvo, protože tím sloužíte jeden druhému a modlíte se modlitby ze srdce, a když pozvedáte modlitby svým srdcem, přijímáte požehnání, která se na vás vylévají, aby ti, kteří potřebují modlitbu srdce, se obrátili a zvládli proměnu.

Po zakončení této Novény, musí všichni vědět a uvědomit si, že existovalo "předtím" a bude existovat "potom". Pak toto v lásce, naději a lásce k bližnímu obnovené lidstvo, se stane nositelem hluboké víry.

Ale kvůli tomu se musíte každý den otevřít, protože ani Nejsvětější Trojice, ani já, nebudeme moci omezovat svobodu, kterou Bůh dal člověku. Člověk se musí odhodlat, aby v sobě dovolil uskutečnit Boží čin. A já vás k tomu vyzývám: Otevřete své srdce, abyste byli proměněni. A přestože vaše mysl vás volá, abyste následovali světské trendy, vy, otevřete srdce a my vás tam budeme živit.

Mé děti, musíte si uvědomit, že Novéna nekončí 28. srpna, ale tento den začíná přinášet své ovoce, kdy začnete jít po pravé cestě obrácení.

Lidé mého Syna musí zůstat pevní, aby je Zlý nezkazil, vzhledem k tomu, že démon, který je vychytralý, napadl mysl člověka prostřednictvím špatně použité technologie a skrze mysl zkazil všechny jeho smysly.

Jak se můžete nazývat dětmi mého Syna, které mého Syna milují, když si pro své bratry přejete smrt? To je strategie Zlého, je to strategie, která je utkána během historie mocným chapadlem svobodného zednářství, skrývající se v tomto čase pod různými organizacemi, které se zdají být pro lidi přitažlivé, jako ty, které podporují hnutí proti daru života.

Jak se mohou nazývat křesťany ti, kteří stále znesvěcují mého Syna! Jste to vy, kteří se potřebujete modlit za vás samotné, abyste obdrželi odpuštění a požehnání a já, jako Královna a Matka posledních časů, a nikoli konce světa, ale posledních časů, vás volám, abyste si uvědomili, že je naléhavé, abyste vy, jako Boží lid, přijali rozhodnutí zřeknout se světa a jeho machinací, zřeknout se Satana a jeho zvrácenosti, zřeknout se novinek, které vás kazí. Neboť v těchto posledních časech démon ví, že má jen málo času, a proto se vrhl a vrhá s velkou houževnatostí na lid mého Syna, aby snížil jeho počet.

Některé z mých dětí cítí velkou únavu, jiné mé děti pociťují duchovní vyčerpání, jiné mé děti se cítí slabé, ale víte co, mé děti? Je to proto, že Zlý upřel na vás svůj zrak, a všechny z vás se musí každý den oddat vůli Nejsvětější Trojice a utéci se pod ochranu vašeho anděla strážného a vzývat andělské mocnosti, aby vás udržely zpříma, a vy jste dokázaly zůstat pevné a odhodlané.

Už nechci žádné lži.
Já vím, znám vás a cítím, co pociťujete ve svém srdci.

Můj Syn vás zná až do nejmenší z vašich myšlenek a pocitů; už nechci lži, lidé mého Syna už nemohou dál lhát sobě samým, jinak zahynou. Musí se zachránit a dosáhnout věčného života.

Jako Královna a Matka posledních časů, říkám každému z vás:

Buďte nepřemožitelnými bojovníky, nebuďte následovníky modernismů.

Kdyby Přikázání mohla být reformována, bylo by to vysvětleno v Písmu svatém od samého počátku. Otec by již stanovil pravidla v této věci k respektování, ale tak tomu není.

Některé tíží realita, ale Pravda tíží víc, než si někteří myslí. Mé děti musí přijmout Boží přikázání a zbožňovat kříž mého Syna, neboť jsou v něm obsaženy a musí volat Ducha Svatého, aby se od nich nevzdálil. Musíte milovat jeden druhého a být jednoho srdce.

Slyším některé z vás, jak prosí, aby se zkrátil čas a že Otec by už měl přijít se svou spravedlností. Vy však neznáte Boží spravedlnost, a proto ji naléhavě požadujete, ale až budete stát před ní, děti, měly byste být již plně obráceny, abyste ji mohly snést a milovat ji, jinak se někteří uprostřed Boží spravedlnosti stanou odpadlíky a kvůli tvrdosti Boží spravedlnosti odmítnou následovat mého Syna.

Pohleďte, mé děti, jak vás Nejsvětější Trojice miluje a jak já se přimlouvám za vás, a to i v této chvíli prostřednictvím tohoto dovolávání a této Novény. Boží milosrdenství sestupovalo v plnosti na tuto generaci, která si ji nezaslouží, protože neví jak reagovat a stále se bouří, znovu a znovu, proti Otci. Boží milosrdenství je nekonečné. Dokonce, i když vidíme, v jakém stavu se nacházejí duše největší části lidstva, stále sestupuje, aby vám nabízelo příležitost ke změně a návratu na cestu k obrácení.

Ach, jak velký je Bůh, kterého chcete v tomto čase odmítnout…

Ach, jak je milující, dobrotivý, laskavý a jak vám odpouští, protože jeho láska je nekonečná.

Mé milované děti, ať změna a touha po změně se neukončí s koncem této Novény, ale jak jsem již oznámila dříve, ať tento 28. srpen je začátkem zářícího lidu, lidu, který je znovuzrozen v Duchu a Pravdě, lidu, který se rozhodl k úplnému obrácení, neboť každý den je dnem obrácení.

To je, děti, co od vás v tomto čase čekám a budu čekat až navěky vedle Nejsvětější Trojice, protože jsem dcera Otce, Matka Syna a nevěsta Ducha Svatého. Tato Novéna byla diktována ústy Otce, aby ti, kteří se ji modlí s pravou láskou, dosáhli dobrodiní, které vám jako Matka nabízím.

Miluji vás, a to je důvod, proč se vás domáhám. Dožaduji se vás pro mého Syna, dožaduji se vás pro vaši spásu, dožaduji se, abyste milovali své bratry, abyste byli opravdoví, abyste nebyli podprůměrnými praktikujícími křesťany, abyste nebyli pokrytečtí.

Proč odmítáte darovat několika okamžiků svého života mému Synu, abyste Ho poznali a zamilovali se do Něj?

Proč jste tak prostoduší, tak neposlušní, že se stáváte srovnatelní s generací potopy nebo s obyvateli Sodomy a Gomory, protože oni přijali Satana jako svého boha a pozvedli ho na trůn?

Mé děti, vy víte, že vás tolik miluji, že to všechno vám musím říct, aby vaše srdce byla pohnuta natolik, že vaše mysl si vzpomene, že Láska a Boží milosrdenství jsou nekonečné, ale současně také těm, kdo se zříkají být dětmi Boha, že milosrdenství se objeví před vámi.

Neodmítejte je, děti, nepohrdejte jím, přijměte toto milosrdenství, které se otevírá pro každého, pro všechny.

Proto jsem se zmínila o potopě a o Sodomě a Gomoře, abyste si připomněli, že i v těchto okamžicích našel Bůh bytosti hodné spásy. Proto mě dnes posílá, neboť v tomto čase také nachází bytosti bojující o spásu, posílá Mě jako Matku a učitelku, abych vám připomněla milosrdenství. Ať už je člověk jakkoli velký hříšník, když se bude opravdově kát, bude jako Noe, který dosáhl Božího požehnání.

Moje děti, potopa tohoto času není potopou vody, je to potopa ideologií, které Satan vrhá na lidstvo, aby je zbavil svědomí a podřídil je vůli pekelného draka a jeho říše, pro něhož největším chapadlem na zemi je svobodné zednářství.

Mé děti, jako Matka vám žehnám a jako Matka vám nabízím svou lásku a mé srdce, abyste mohly vejít dovnitř, a jako Královna a Matka posledních časů vás prosím, aby každý z vás byl dítětem, které ruka mého Otce ochraňuje jako své stvoření, reprezentující svatý Zbytek. Nezapomeňte na našeho milovaného anděla pokoje, který přijde se představit lidstvu potom, co antikrist podmaní lid mého Syna, aby s ním nebyl zaměňován.

Dnes představuji anděla pokoje lidstvu…

Nové stvoření, stvoření, které bylo instruováno Nejsvětější Trojicí, stvoření, které, v podobnosti s Janem Křtitelem, bude ještě volat na poušti této generace, abyste se znovu vydaly ke spáse a pokračovaly na cestě k ní.

Mé děti, modlete se bez ustání, ten, kdo se nemodlí srdcem, shledává cestu těžkou a obtížnou, modlete se srdcem, naučte se modlit se srdcem.

Žehnám všechny, kdo v tento den začaly svatou Novénu s láskou a vírou.

Žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého. Amen.

Matka Maria
zpět