529. Poselství Boha Otce ze dne 3. září 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


ÚTOKY SE ZVYŠUJÍ


Mé děti, nepřítel se vás pokouší vykolejit. Čím těsněji půjdete se Mnou, tím větší budou jeho útoky na vás. Bude pracovat skrze ty, kteří jsou vám nejblíže, a použije to, o co se nejvíc zajímáte, aby vás rozptýlil. Musíte být vždy ostražité.

Proste Mě o porozumění toho, co má přijít. Proste Mě o moudrost, jak se nyní bránit útokům namířených proti vám. Proste Mě o pomoc se zastrašováním, které je nyní zaměřeno proti vám, s vyčerpaností, s obtěžováním. Říkám vám o těchto věcech, které můžete přemoci a jít dál na své cestě blízko Mě. On sesílá útoky pokušení, malomyslnosti, beznaděje a zoufalství.

Útočí stejně jako vždycky, ale jeho útoky zesílily, a sesílá jich víc současně, aby vás udolal a pokusil se vás porazit. Musíte zvítězit nad jeho útoky tím, že je odrazíte ze své pozice ve Mně. Porazíte ho svým mečem pravdy, který nosíte u sebe.

Mé děti, tyto bitvy se nebudou zmenšovat, ale s postupující časem budou přibývat, a tak se musíte naučit, jak se jich účastnit. Musíte se naučit rozpoznat, co je od něho a to okamžitě překazit, aby to nezapustilo kořeny.

Buďte ve Mně. Buďte v mém Slovu, neboť vás bude ve všem podpírat. Nepodvolujte se rozptýlením, nebo nenechejte nepřítele vás stáhnout do světa.

Bůh Otec


Mk 4, 18-20
18: U jiných se rozsévá do trní: to jsou ti, kdo slovo slyší.
19: ale pak se vkrádají světské starosti, záliba v bohatství a všelijaké jiné touhy, a to slovo udusí, takže zůstane bez užitku.
20: A u kterých je zaseto do dobré půdy, to jsou ti, kdo slovo slyší a přijímají a přinášejí užitek: třicetinásobný, šedesátinásobný, i stonásobný.

2Tim 3, 1: Buď si vědom toho, že v posledních dnech nastanou těžké chvíle.

Ž 141, 8-10
8: K tobě, Panovníku, Hospodine, pozvedám své oči, utíkám se k tobě, nevydej mě smrti,
9: ochraňuj mě před osidlem na mě políčeným, před léčkami pachatelů ničemností!
10: Svévolníci ať se chytí do svých tenat, kdežto já ať projdu!
zpět