533. Poselství Boha Otce ze dne 5 září 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


VAŠE CESTA


Mé děti, buďte opatrné, kam se nyní necháváte vést svou cestou, neboť věci, které teď děláte, určí cestu, kterou půjdete skrze to, co přichází. Ty, které jsou nyní poslušné, budou mít pak snadnou cestu, nebo budou vzaty dřív, než hrůzy přijdou. Ty, které jsou nyní vzpurné, budou mít potom velmi těžký čas a nebude pro ně žádná pomoc.

Řekl jsem vám v mém svatém Slovu, že poslušnost přináší požehnání a vzpoura a hřích přinášejí utrpení. Volba je vždy vaše, ale nikdy nebyla důležitější než teď.

Hlídejte si cenu, neboť si ji brzy vyzvednete.

Bůh Otec


Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.

Řím 6, 16: Což nevíte, že jste otroci toho a musíte poslouchat toho, komu se jeho službám propůjčíte za otroky? Ať už je to hříchu – a to vede k smrti, anebo že budete poslouchat Boha – a to vede k spravedlnosti.

Jb 36, 10-12
10: Otvírá jim ucho pro napomenutí a vyzývá je, aby se odvrátili od ničemností.
11: Poslechnou-li, budou-li mu sloužit, dokončí své dny v pohodě a rozkoších svá léta.
12 Neposlechnou-li, sejdou hubící střelou a zahynou pro svou nerozvážnost.
zpět