535. Poselství Matky Spásy ze dne 5. září 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


VRAŤTE SE KE MNĚ, ABY ZLÝ NAD VÁMI NEZVÍTĚZIL


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Můj Syn vás miluje a v tomto čase dává najevo své pocity kvůli tomu, co mu lidstvo udělalo…

Můj Syn neustále trpí bolestí svého umučení v každém odmítnutí, v každé bolesti, v každém znevážení, v každém nedostatku lásky mezi vámi.

Mé děti, potřebuji, abyste vy, jako lidé mého Syna, viděly v každém svém bratru mého Syna na kříži, který trpí pro každého z vás.

TEĎ UŽ JE TOHO DOST!
Můj Syn už trpěl dost!…
Už dost trpěl pro toto lidstvo, které jím stále pohrdá!…
Podívejte se a Něho, mé děti, na jeho kříži, na kterém se dal za vás a stále se dává za každého z vás…
Podívejte se, jak mu tečou slzy, mé děti…
Podívejte se, jak trpí…
V každém okamžiku se jeho utrpení obnovuje, v každém okamžiku je křižován…

Jeho utrpení je ostré a je stále obnovováno těmi, kdo Ho znesvěcují, kdo Jím pohrdají, těmi, kdo se dopouštějí zneužívání nevinných.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Je naléhavé, aby se lidé mého Syna vzali za ruce a odhodlali se stát duchovnější a rozhodli se porazit zlo obrácením.

Je toho tolik, co nevíte, mé děti!
Je toho tolik, co se blíží k lidstvu.

A i kdybyste viděly, co se děje ve světě a jak se chování lidí změnilo, tak i přesto byste neměly v úmyslu bojovat proti hříchu…

S jakou bolestí v srdci se dívám na svého Syna, který trpí, znovu a znovu, pro svůj lid!
S jakou bolestí v srdci vás volám, jako Matka lidstva, stále znovu, a vy nenasloucháte mým úpěnlivým prosbám!

A vidím, jak ďábel vzdaluje mé děti od všeho, co reprezentuje božství, a vidím, jak odmítáte stále znovu každé znamení. Stále znovu odmítáte Přikázání, svátosti, vysmíváte se posvěceným předmětům, ale proč byste se jim nemohly vysmívat, když pohrdáte Bohem – odstranily jste Ho ze svých životů, vytrhly jste Ho ze svého srdce, a proto ďábel vaše srdce zatvrdil a dohnal mysl lidstva k šílenství, aby bylo ještě více uvedeno na scestí.

Drahé děti, snažně vás prosím, aby každé z vás bylo nositelem lásky mého Syna, abyste přinášely každé slovo lásky mého Syna svým bratrům. Je tolik duší, které jdou do zatracení!… Neboť ďábel rozhodl otrávit mysl těch, kteří slouží mému Synu.

Je naléhavé, mé děti, je naléhavé, abyste se modlily, abyste poklekly, je naléhavé nechat pokleknout lidské ego, abyste se nebouřily proti Nejsvětější Trojici.

Mé drahé děti, jak je možné, že se vaše srdce nerozechvělo!… Je tolik událostí, které jste vytvořily vy samy, protože stvoření se vám zdá naprosto lhostejné, protože neposloucháte, nerespektujete Boží Zákon a nejste v souladu se Stvořením…

Je naléhavé, abyste nezapomněly, že můj Syn je milosrdenství a každé z vás si tvoří na své cestě milosrdenství pro sebe, každý člověk si zaslouží Boží milosrdenství, ale když tu cestu opustíte, pohrdáte Nejsvětější Trojicí a přijímáte ďábla jako boha, a v tomto okamžiku se vysmíváte Božímu milosrdenství ze své vlastní vůle.

Nechci, abyste byly ztraceny. Vraťte se na Cestu, mé děti, vraťte se na cestu, obraťte se! Kajte se ze srdce a změňte svou cestu. Dokonce i vy, které jste spáchaly smrtelné hříchy, proste o odpuštění, vyzpovídejte se ze svých hříchů, protože můj Syn nebude otálet ve vylití svého milosrdenství na vás.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Kolik, kolik, mých dětí bude trpět?
Kolik mých dětí se připojí do řad ďábla?
Můj Syn tím trpí a já tím trpím také.

Když půjdete přijmout mého Syna, ptejte se, v jakém duchovním stavu se nacházíte. Bojte se, aby si nikdo neukoval své vlastní zatracení.

Mé děti:

Já nejsem Matka, která přináší jen neštěstí, jsem Matka lásky, a proto vás varuji, protože nechci, aby mé děti se připojily k řadám Satana.

Nepřijímejte nic, co je v rozporu s Božím Zákonem, protože se stanete spoluviníkem. Musíte poslouchat v Duchu a Pravdě, musíte vstoupit do srdce mého Syna, abyste pochopily, že nazývat se křesťanem není jen slovo, ale je pojmem o vstupu do nekonečné lásky, nekonečné víry, nekonečné dobročinnosti a do nekonečného milosrdenství a dobroty. Být křesťanem, je pulzovat se srdcem mého Syna, abyste byly vykonavateli Boží vůle.

Modlete se, mé děti, modlete se za toto zhýralé lidstvo, které otěže ďábla vedou směrem k propasti.

Modlete se, mé děti, modlete se za Venezuelu, která trpí.

Modlete se, za Nikaraguu, tento národ bude trpět.

Modlete se, mé děti, modlete se Argentinu: neposlechly jste tuto Matku a budete trpět tím, co jsem vám oznámila ve jménu Nejsvětější Trojice.

Stane se velká událost v globálním měřítku, ale přesto člověk, chycený ve svých rozmarech a zhýralosti, nebude jí věnovat pozornost, ale bude se bouřit proti Nejsvětější Trojici a proti této Matce.

Odpouštím všem, kdo vzali můj obraz, jenž reprezentuje mě, aby se dopustili nečistých činů, neboť můj Syn vystoupil, a říká vám:

"Odpouštím vám, jsem nekonečné milosrdenství, ale vraťte se ke Mně, aby Zlý nad vámi nezvítězil, vraťte se ke Mně!"

Žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Matka Maria
zpět