536. Poselství Boha Otce ze dne 7. září 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


PŘEPÁSEJTE SVÁ BEDRA


Moji lidé, přepásejte nyní svá bedra, neboť tento čas začíná a je toho hodně, co je třeba udělat, protože můj lid se nesmí vzdát nepříteli. Moji lidé se nesmí sklonit před jeho ničením. Moji lidé musí bojovat!

Moji lidé musí bojovat v této bitvě, a ne se ochable vzdát. Moji lidé musí stát za Pravdou a postavit se na morálně správnou cestu a bojovat za to, co je správné. Moji lidé, kteří nejsou zbabělci, musí zůstat na místě a bojovat. Bezpochyby zaplatí za to cenu na zemi, ale v nebi budou kvůli těmto přicházejícím bitvám oslavováni navěky. A jejich odměny budou velmi velké, neboť když moji lidé budou bojovat, vyhovím přáním jejich srdce. Odměny budou nekonečné.

Poznají nyní pokoj a ve světě, který má přijít, velkou radost navěky.

Přepásejte se, jestli jste moji a bojujte! Nevzdávejte se kvůli posměškům nepřítele. Nevzdávejte se taktice strachu nepřítele – důvěřujte Mi a stůjte si za svým.

Věřte ve Mne a bojujte za to, co je správné. Stůjte v Pravdě a reprezentujte mou Pravdu, neboť nepřítel se pokusí ji i vás z tohoto světa vzít. Dávám vám mé Slovo, že on nezvítězí, ale musíte bojovat.

Povstaňte, moji lidé, povstaňte.

Bůh Otec


Jr 1, 17: Ty však přepásej svá bedra, povstaň a vyřiď jim všechno, co jsem ti přikázal. Jen se jich neděs, jinak tě naplním děsem z nich.

Ex 15, 3: Hospodin je bojovný rek; Hospodin je jeho jméno.

Zj 16, 14: A skutečně jsou to ďábelští duchové dělající zázraky, kteří odcházejí ke králům na celém světě, aby je shromáždili k válce, k onomu velikému dni vševládného Boha.

Ž 18, 40: Opásals mě statečností k boji; ty, kdo povstávají proti mně, sám srazíš. (*)

Ef 6, 10-13
10: Nakonec: Hledejte svou sílu v Pánu, v jeho všemohoucnosti.
11: Oblečte se do plné výzbroje Boží, abyste mohli čelit ďáblovým nástrahám.
12: Vedeme přece zápas ne proti nějaké lidské moci, nýbrž proti knížatům a mocnostem, kteří mají svou říši tmy v tomto světě, proti zloduchům v ovzduší.
13:Proto vezměte na sebe plnou Boží výzbroj. Jen tak budete moci odolat, až bude zle, všecko překonat a obstát.

(*) V originálu Ž 18, 39,
zpět