537. Poselství Boha Otce ze dne 10. září 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


VYBRÁNI K BOJI


Mé děti, nezoufejte, když uvidíte, jak jsou věci ve světě ničeny v souladu s mým Slovem. Neztrácejte naději. Nezoufejte, když uvidíte, jak mnoho lidských životů je najednou vzato, neboť to také bylo předpověděno, ale radujte se, že přichází konec všeho zla.

Radujte se, že uvidíte tyto věci, které mnoho lidí toužilo spatřit. Radujte se, že jste byly vybrány bojovat v těchto bitvách spolu se Mnou. Radujte se, protože nepřítel nemůže vyhrát, neboť konec již byl předpověděn. Radujte se, protože jste byli povoláni se stát Válečníky Pravdy.

Válečníci Pravdy budou reprezentovat mé Slovo. Válečníci Pravdy půjdou ve spravedlnosti a budou kázat spravedlnost. Válečníci Pravdy budou šířit spravedlnost uprostřed zla, které vytvořil nepřítel. Nezoufejte, když ho uvidíte ničit zákony a pokoušet se změnit doby, ale radujte se, neboť konec vší zkaženosti je právě před vámi.

Bůh Otec


Zj 6, 8: Podívám se – a hle: Kůň sinavě bledý; ten, který na něm seděl, měl jméno Smrt, a Podsvětí šlo s ním. A byla jim dána moc nad čtvrtinou země, aby hubili mečem, hladem, morem a zemskými šelmami.
Gal 3, 1: Ach, vy pošetilí Galaťané! Kdo vás to uhranul? Vždyť vám byl před očima zrovna vykreslen ukřižovaný Ježíš Kristus!

Ef 6, 14: Stůjte tedy pevně a za ochranný život ať vám slouží život podle pravdy, za krunýř bezúhonnost;

2Tes 2, 10-12
10: a všemi možnými bezbožnými pletichami pro ty, kdo jsou určeni k záhubě za to, že nepřijali lásku k pravdě.
11: Proto Bůh na ně dopustí vliv bludu, že uvěří naukám lživým.
12: Tak propadnou trestu všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale dali přednost špatnosti.

Mt 13, 15-17
15: Otupělo totiž srdce tohoto lidu. Uši mají nedoslýchavé a oči zavřeli, aby očima neviděli, ušima neslyšeli, srdcem neporozuměli a neobrátili se a já je neuzdravil.
16: Ale blahoslavené jsou vaše oči, že vidí, a vaše uši, že slyší.
17: Skutečně říkám vám: Mnoho proroků a spravedlivých toužilo vidět, co vidíte, ale neviděli, a slyšet, co vy slyšíte, ale neslyšeli.
zpět