539. Poselství Ježíše ze dne 12. září 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


NEMŮŽETE MILOVAT NĚKOHO, KOHO NEZNÁTE


Moji milovaní lidé:

Má Láska k vám je nepochopitelná…
a pohled na kajícnou lítost části z vás se dotýká mého srdce.

Moji milovaní lidé, vzhledem k tolika událostem, k nimž dochází v lidstvu, je člověk rozptýlen a nesoustřeďuje se na vědomí nutnosti udržet se ve splynutí s naší Nejsvětější Trojicí.

Přeji si, aby mé děti ukázaly více ochoty být sjednocené s naším božstvím a kladly si za cíl dosáhnout většího duchovního spojení s naším Domem.

Máte k tomu všechny prostředky:
Modlete se sami a bez spěchu…
Naučte se vzdálit ze své mysli to, co vás trápí…
Zabraňte svým myšlenkám, aby vás ode Mne vzdálily, zaměřte se na to, abyste necítili, neposlouchali…

Nepředstírejte, že jste dosáhli velkých darů nebo ctností, abyste byli víc než vaši bratři, dovolte Mi vám dát, co každý člověk potřebuje, aby naplnil mou vůli tam, kde to potřebuji.

Moji milovaní lidé, nebuďte duchovně okázalí! Chvíle důvěrnosti s naší slavnou Trojicí jsou velmi důležité, kdy duchovní smysly se otevřou, a My se setkáváme bez sobeckých zájmů z vaší strany.

Vzhledem k zmatku a pochybnostem musíte rozpoznat, zda to, co je hřích, je hřích a nemůžete nahradit jeho jméno; a to, co je špatné, je špatné a nemůže být nazýváno jinak.

Neskrývejte zlo, protože nadměrně roste, množí se okamžitě, uchvacuje ty, kteří jsou slabé mysli.

Moji lidé, zlo se zabydlelo ve většině globálních organizací, v místech kde byste si nemysleli, že je to možné, ale v tomto čase je skutečnost jiná: člověk předal moc Zlému, a ten pronikl do všeho, co na své cestě našel a pokřivil cíle institucí, vytvořených k užitku lidí.

Dnes je již skutečný úmysl Zlého před lidstvem odhalen. Má ve svém vlastnictví vše, co může lidem pomáhat, s cílem, aby lidé byli zajatci toho, co jim může nabídnout. To je panství zla, to je panství ďábla, to je ten okamžik, na který ďábel čekal, aby dal antikristu do vlastnictví vše, co lidé potřebují a tím svázal ruce těm, kdo nemají silnou víru.

Proto jsem vás volal, abyste Mě poznali, abyste se ponořili do poznání Písma svatého a dalších církevních dokumentů.

Znalost nejde proti zdravému rozumu, protože nemůžete milovat někoho, koho neznáte. Je naléhavé, aby můj lid odložil nevědomost a vstoupil do vztahu, který by měl udržovat se svým Pánem a Bohem.

Mou církev zasáhl ďábel už dávno, a ta stále více odumírá. To by nemělo být chápáno jako něco dočasného, nebo nedůležitého, neboť v tomto čase antikrist útočí a pracuje zdálky, aby nebyl odhalen před časem.

Moji milovaní lidé, příroda se bouřlivě obrací proti lidstvu. Vzrůst sopečné aktivity bude příčinou poplachu. Sopečné erupce budou stále častější a budou udržovat člověka ve stálém neklidu, proti němuž člověk nemůže udělat nic, jen reagovat.

Slunce se uvnitř i nadále ohřívá, a to vyvolá neobvyklou událost, která se pro Zemi stane nebezpečnou.

Hněv lidí roste a mé děti uvidí, jak celé národy povstávají, bratři se bouří proti bratrům. Komunismus je příčinou velkých pohrom a hrůz a některé velké národy, které se staví proti komunismu, chtějí válkou získat moc. To, mé děti, je velké lidské šílenství.

Moji milovaní lidé:

OBRAŤTE SE, ČAS UPLÝVÁ A MOJI LIDÉ ČEKAJÍ A CHTĚJÍ VIDĚT VÍC, ABY UVĚŘILI…
TO POVEDE JEN K TOMU, ŽE BUDOU TRPĚT A ZJISTÍ, ŽE NEJSOU PŘIPRAVENÍ.

To se stane, když ti, kdo měli poslouchat a být věrní Mně, jsouce mým lidem, budou mezi těmi, kdo Mě zapřeli a byli neposlušní. Budou mezi těmi, kdo Mě zahanbili a budou mezi těmi, kdo: "…zatímco měli vstoupit do království, budou vyhnáni do temnot venku; tam bude pláč a skřípání zuby" [Mt 8, 12].

Modlete se, mé děti. Sílu odporovat zlu nenajdete v mžiku oka, ale ve stálém odevzdání naší Trojici a v přijetí vedení mé Matky.

Zůstaňte pozorní k mému volání.

Miluji vás věčnou láskou. Žehnám vám.

Váš Ježíš
zpět