542. Poselství Ježíše ze dne 13. září 2018.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


OBRAŤTE SE KE MNĚ, DOKUD JEŠTĚ NENÍ POZDĚ!


Moje drahé děti!

Tak velice toužím po tom, aby každý člověk byl spasen, že moje srdce je utrápeno láskou. Chci vás všechny shromáždit pod má křídla jako kvočna svoje kuřátka. Každého chci zachránit před zatracením, neboť je největším zlem, které si ani neumíte představit. Když vás někdy postihne trápení, jen čekáte, aby už pominulo. Trpíte-li chronickou nemocí, jen sténáte.

Neumíte si představit, co znamená peklo. Je to trvalé odtržení ode Mne a z toho pramenící strašná a mučivá duchovní trýzeň, utrpení a pomsta ďáblů, muka, která trvají navěky. Je to věčný oheň, který nevyhasne a červi, kteří nikdy nezahynou.

Moje děti! Mé srdce je plné touhy, křičím k vám: Obraťte se ke Mně, dokud je ještě čas, dokud ještě žijete na této zemi! Přijďte ke Mně všechny, abych vás mohl zachránit! Když však nechcete, pak jsem bezmocný. Dávám vám sice milosti, ale vy je musíte přijmout. Když to neděláte, když se Mnou nespolupracujete, musím mít v úctě vaši svobodnou vůli, kterou jste dostaly od Boha. Proto musíte jít na takové místo, které si pro sebe vyberete na této zemi.

Moje děti! Odhalil jsem vám dobro i zlo. Všechno jsem vám oznámil. Nikdo se nemůže rozhodnout místo vás, jen vy. Roním krvavé slzy za každou ztracenou duši. Úpěnlivě vás prosím, odvraťte se od hříchu, který vás ode Mne oddělí. Milujte Boha tím, že budete dodržovat jeho Zákony. Milujte své spolubližní jako sebe.

Moje děti, tříbení už začalo. Zanedlouho se nadobro oddělí pšenice od plev, užitečné od neužitečného. Moji svatí andělé shromáždí do mé stodoly pšenici a plevy spálí. Snažte se žít tak, abych ve vás našel dobré ovoce – duchovní i tělesné skutky milosrdenství, abych vás pro ně mohl spasit. Ale když dáváte jen špatné ovoce, vaším podílem bude nenávist.

Moje drahé děti! Miluji vás. Vzal jsem na sebe všechny vaše hříchy, za vás jsem zemřel na kříži. Vykoupil jsem vás, ale když vy nechcete, nemohu vás spasit. Znovu vám říkám: Obraťte se ke Mně, dokud ještě není pozdě!

Přijměte moje požehnání s přetékající láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš Ježíš


Posilnění z Písma svatého s poznámkami Márie Júlianny:

Mt 24, 2: "Ale on jim řekl: Vidíte to všechno? Nebude tu ponechán kámen na kameni, všechno bude rozbořeno."

K tomu nám říká Pán: To se tehdy vztahovalo nejen na Jeruzalém, ale na celý svět. Přijde obrovská válka. Zachraňte svatá Písma, poselství, vytiskněte všechno, neodkládejte to! Znát den a hodinu nemůžete, ale je velmi blízko.

Mt 24, 21-22, 33
21: Neboť tehdy bude velké soužení, jakého nebylo od začátkusvěta až do nynějška a jakého nikdy už nebude.
22: A kdyby ty dny nebyly zkráceny, nebyl by zachráněn žádný člověk. Ale kvůli vyvoleným, budou ty dny zkráceny.
33: Stejně tak až vy sami uvidíte toto všechno, vězte, že je blízko, přede dveřmi.

Když Pán mluvil o zatracených duších a o pekle, jeho projev byl nesmírně bolestný a smutný. Cítila jsem v Něm obrovskou ztrátu. Chce zachránit lidi se vší svou silou, ale ti jsou hluší a slepí k poznání a přijetí jeho milosti. Náš sladký Pán je vůči nim bezmocný, protože odmítají, a to Ho bolí nejvíce.

Pán Ježíš ještě řekl toto: Nejdříve vzdávejte díky za sebe a svou rodinu, že jste tam, kam vás Bůh postavil a jen potom proste za hříšníky o milost obrácení. To požadoval proto, že nedokážeme pochopit, jak velkou milostí je vyvolenost. To, že můžeme být katolíci. Věříme v Boha, milujeme sladkého Pána, můžeme se modlit a přijímat. To všechno je nesmírnou milostí dobrého Boha.Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.Poznámka admina:
Budete-li tisknout, nezapomeňte na Speciály Luz de Maria – pokyny Matky Boží k léčení přicházejících chorob, které nikde jinde nenajdete a na Texty k meditaci, zejména na poselství Julii Whedbee a na Očistu smyslů.
zpět