543. Poselství Ježíše ze dne 17. září 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


JÁ NEJEDNÁM, ANIŽ BYCH PŘEDEM UVĚDOMIL MŮJ LID


Moji milovaní lidé:

Žehnám vám.
Uvnitř mých ran držím každého, aby se podílel na mé Lásce.

Moji lidé si udržují víru ve Mne, proto mohou stát pevně, bez váhání, ani nejsou rozptylováni těmi, kdo je chtějí kontaminovat falešným učením nebo nezdravými liberálními představami, které jsou vlastnictvím ďábla.

Moji lidé jsou lidmi vítězství, jdoucí v souladu s Božím Zákonem, kteří vědí jak rozlišovat a říct NE tomu, co je v rozporu s naší Boží vůlí.

Mé děti jsou překvapeny útoky ďábla, který je dostihne a silně je zasáhne tam, kde mohou způsobit nejvíc skandálů, aby vyvolaly větší dopad.

Má církev žije chvíle nejistoty a bičování, protože už před nějakým časem zanedbala – skrze některé mé posvěcené služebníky – jednotu s naším Domem, a protože se nepřiměřeně zapletla do světských záležitostí. Zapomněla na svou povinnost starat se o mé stádo s ohledem na víru mých dětí, která byla otřesena kvůli nedostatku lásky k naší Nejsvětější Trojici a mé Nejsvětější Matce.

Lidstvo v této době nepřestalo přemýšlet o transformaci, před kterou jsem vás varoval, protože jdete životem s netečností, nenaučili jste se myslet nebo rozumně uvažovat, žijete, aniž byste se dívali vpřed nebo do stran, kvůli strašné povolnosti ke všemu, co vám usnadňuje soužití na zemi bez nejmenšího úsilí. Proto je pro ďábla pohodlné a snadné přilákat mé děti k tomu, co je hříšné a k tomu, co si Já, jako váš Bůh, ošklivím.

Lidstvo stále žije s arogancí, v níž se odehrává boj o moc, který vyvolává pýchu, s níž mé děti zapomínají na Mne a na prosby mé Matky a věnují se vychloubání zvláště tím, co je materiální, se svým egem, nafouklým hmotným majetkem.

Přicházím ke každému z vás jako žebrák, abych prosil o to, co je moje a co jsem vám dal, abyste to spravovali, ale vy jste nebyli dobrými správci a převzali jste vlastnictví toho, co jsem vám dal, a přitom jste odmítli naslouchat mému Slovu, mým voláním a naléhavým prosbám mé Matky, abyste vyšli ze svého trápení a zachránili svou duši.

Jste stále duchovně vlažní, maříte čas se zlem a obracíte se ke Mně, až když jste skleslí, unavení nebo zoufalí, ale díváte se na Mne zdaleka, abyste se úplně neoddělili od toho, co je světské a hříšné.

Moji milovaní lidé, začněte jít po cestě k bratrství. Ti, kdo v tomto čase žijí pohodlně, budou přivítáni svými bratry, těmi, jimiž jste pohrdali, nebo na ně v tomto čase pohlíželi s nedůvěřivostí. Ti, kteří v očích světa se zdají být bez schopnosti chápat, jsou některými z těch, jimž jsem se rozhodl poslat mé Slovo a Slovo mé Matky v tomto přesném okamžiku, kdy spousty zla jsou všude a sužují lidstvo, které je hluché a ponořeno do hříchu.

Moji lidé by měli pomáhat jedni druhým, být sjednocení, aby zlo nemohlo způsobit jejich pád, ale lakota se zmocnila člověka, jenž se cítí jako král a pán a pohrdá potřebnými a zapomíná, že ten, kdo se teď na vás dívá jako strádající, může být vlastník mého srdce a obdrží mé věčné statky.

Mé děti, nebe pracuje neúnavně a dotýká se ztvrdlých srdcí a zatoulaných myslí posedlých zlem, oddaných zvráceným touhám, které nesnáším [Př 6, 16-17]. Můj Dům pracuje neúnavně, aby myšlenky nezabránily člověku být poslušný mých žádostí a odmítat hřích.

Moji lidé musí reagovat a nebýt závislí na cestách světa, moji lidé musí být věrní mým naléhavým prosbám s ohledem na lidstvo, které stále bojuje proti sobě. Novinky, neustále vám představované Zlým, vás vedou k nejhoršímu morálnímu úpadku všech dob v historii lidstva.

Moji lidé, volal jsem vás, abyste napravili špatná díla a činy, jimiž se Mi vysmíváte. Člověk ochutná hořký kalich spravedlnosti, až se ocitne před tím, co pro sebe sám vytvořil.

Prožíváte chvíle, v nichž mé milosrdenství zůstává pozorné ke všem, kdo Mě hledají s upřímným srdcem a snaží se změnit svou cestu, a se smutkem přijímám odmítání mých dětí, které, podrobeny zlem, se oddaly k zasévání hříchu u slabých, malých a nejcitlivějších.

Pokrytci, kteří se Mi vysmívají tím, že se modlí ve spěchu, aby si pospíšili setkat se s hříchem. Já nejsem Bůh mrtvých, ale živých.

Stíny přestanou být stíny a stanou se nejstrašnější temnotou, která nepovede k jasnosti, dokud se nebeská klenba nerozzáří dvěma nebeskými tělesy, které se lehce dotknou a ozáří celou Zemi. Den bude jasnější a noc bude jako den – mluvím k vám o Varování – o okamžiku, v němž bude každý sám se svým vlastním svědomím před svými hříchy.

Tento okamžik bude tak silný, že někteří nesnesou prožít svou vlastní zlovolnost, aniž by byl nápomocen jakýkoli bratr, protože tento okamžik prožije ve stejném čase každý zvlášť. Bude to okamžik, kdy celá země bude Mnou ochromena. Člověk se ocitne sám, protrpí své vlastní hříchy, nebo se bude radovat ve své odevzdanosti a pravdivosti.

Vše, co je uvedeno výše, není fantazie, ale má Pravda, protože Já nejednám, aniž bych předem uvědomil můj lid [Am 3, 7].

Moji milovaní lidé, kolik jen utrpení kvůli odmítání žít v Božím Zákonu!

Zapřete všechno, co vám říkám, abyste pokračovali v bezuzdné nevázanosti. Vaši společníci na cestě, vaši strážní andělé, nevyslovitelně trpí kvůli chování člověka na cestě do zatracení.

Národy nyní trpí nejméně, ale pak začne skutečná očista a lidská stvoření budou litovat své zlé činy a neposlušnost až do konce.

Moji lidé, nepřestávejte praktikovat modlitbu, buďte stálí ve svých dílech a jednání. Země se bude stále silně třást v jedné či druhé zemi, proto je vzájemná modlitba potřebná. Myslete na Chile, Japonko a Mexiko.

Nezapomeňte na modlitby za země napadené a pronásledované komunismem a za zmanipulovanou mysl dohnanou k šílenství touhou po moci nad světem, která přivede lidstvo k válce.

Země se bude třást do té míry, že některé z mých ubohých dětí Mě budou zoufale volat, aniž by Mě kdy milovaly nebo poslouchaly. Jsou to suchá srdce, jako [uschlý] fíkovník.

Moji lidé, vedu vás do mého srdce. Žehnám vám a miluji vás tolik, protože nechci, aby kdokoli byl ztracen.

Sjednoťte se! Nemůžete jít samotní, sjednoťte se!

Nebojte se, přikryji vás svou Láskou. Buďte pravdiví.

Žehnám vám.

Váš Ježíš
zpět