545. Poselství Ježíše ze dne 16. září 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


BEZBOŽNÍ V ČASE TEMNOTY


Modlila jsem se a říkala Pánu, že je mi líto těch, kteří v přicházejícím čase budou ponecháni na zemi, kdy rozvodná síť bude pryč a nebude elektřina, ani prosazování práva v Americe, když mi dal toto krátké sdělení.

To jsou ti, kdo pronásledovali můj lid, kdo hanobili mé svaté jméno, kdo je ukradli mým ovcím. V tomto čase nebude pro ně soucit, protože se odmítli kát a odmítli Mě uznat jako Boha.

Ježíš


Jr 25, 4-7
4: Hospodin k vám posílal všechny své služebníky proroky, nepřetržitě je posílal, ale neposlouchali jste, ucho jste k slyšení nenaklonili.
5: Říkávali: "Ať se každý odvrátí od své zlé cesty a od svých zlých skutků a budete přebývat v zemi, kterou Hospodin dal vám a vašim otcům od věků na věky.
6: Nechoďte za jinými bohy, neslužte jim a neklaňte se jim. Neurážejte mě dílem svých rukou a já s vámi nenaložím zle.
7: Ale neposlouchali jste mě, je výrok Hospodinův, dílem svých rukou jste mě uráželi, sobě k zlému.“

Jr 25, 34-35
34: Kvilte, pastýři, a úpějte, válejte se v prachu, vznešení vůdcové stáda! Vaše dny se naplnily, půjdete na porážku, rozpráším vás, padnete, jako když spadne vzácná nádoba.
35: Pro pastýře nebude žádného útočiště, nebude úniku pro vznešené vůdce stáda.

Jr 50, 6: Můj lid je bloudícím stádem. Jeho pastýři jej nechali bloudit, obraceli jej k horám; chodil od hory k pahorku, na místo, kde odpočíval, zapomněl.

https://youtu.be/m1OvCot04wY

Zj 6, 7-9
7: A když Beránek rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: "Pojď!"
8: A hle, kůň sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt, a svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům byla dána moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami.
9: Když Beránek rozlomil pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti pro slovo Boží a pro svědectví, které vydali.
zpět