550. Poselství Matky Spásy ze dne 20. září 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


KDOKOLI SE SPOJÍ SE ZLEM, MŮŽE SE STÁT KATEM VLASTNÍ RODINY


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Děti, přijměte mou lásku a mou neustálou pomoc pro každé z vás.

Mé srdce si přeje, abyste se osvobodily z řetězů, kterými zůstáváte stále připoutány, a tak mohly začít změnu života, kterou každý potřebuje, a nakonec i duchovní změnu.

Není správné očekávat znamení na nebi, abyste učinily pokání. Nevíte, zda tato stejná znamení, která uvidíte, nebudou příčinou, která povede k tomu, že ztratíte zdravý rozum, protože jste dříve nic podobného neprožily.

Žijete dál své životy a každodenní jednání ve společnosti, práci a problémech, na kterých se podílíte a s nimiž jste svázáni. Někteří pokračují ve svém přání se v každém okamžiku stát se lepšími, aby zůstaly v Trojičné vůli, a odkládají stranou vše, co by je mohlo vést k hříchu – jiní nechávají Boha stále čekat a ostatní Ho odmítají.

To pro vás není čas, abyste zapomínaly na volání mého Syna a této Matky. Když jsem vás dříve vyzývala, abyste nezapomínaly na odhalení, v tomto čase zdůrazňuji, abyste na ně myslely víc než dříve.

Tolik jsme vás úpěnlivě prosili o změnu života, protože věříte, že to vše je jen utopie a že se nic nestane! Ale to není pravda, děti, je to velké milosrdenství mého Syna, který zná vliv zla na tuto generaci a jenž trval na záchraně co největšího množství duší.

Nebe jedná, ano, vyzývá vás, abyste se nerozptylovaly, nescházely na scestí, zůstávaly bdící [Mt 26, 41], protože i ti, kdo jsou bdělí, nechávají míjet velká znamení nepovšimnutá, označující pro vás běh událostí.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Syn zvrácenosti se pohybuje po Zemi a je potěšen pozorováním mých dětí, jak útočí jedny na druhé. Antikrist je na Zemi a uplatňuje svou zlou vůli z nejvyšších úrovní ve všech aspektech, týkajících se člověka, odkud vykonává svou moc, které se velká většina mezinárodních organizací již podřídila, zejména v ekonomice, kterou si podrobí národy.

Země trpí velkými změnami ve svých útrobách, proto neustále zakoušíte zemětřesení. Chci, abyste si byly vědomy, že kromě těchto sil vlastních Zemi, některé země jsou otřeseny silami, vycházející z lidmi zneužité vědy. V návaznosti na zneužití vědy v tomto ohledu, přijde chvíle, kdy člověk nebude schopen ovládnout síly, jimiž působil na zemi a v některých zemích vyvolá neslýchaná neštěstí.

Příroda řekne člověku ještě jednou, že nemůže soupeřit s její silou. Mexiko bude trpět a já vás prosím, abyste se modlily za tuto zemi, stejně jako za Los Angeles, Kalifornii a za zbytek Ameriky.

Jako Matka, vás vyzývám, abyste se modlily srdcem a ochotně se změnily v pravé děti mého Syna v tomto čase, kdy velký počet vašich bratrů odpadává od víry.

V duchovní bitvě mezi dobrem a zlem, některé z mých dětí nejsou stálé v jednání a v práci v dobru, jdou zpět a jsou vlažné kvůli nedostatku zbožnosti. Jiné se vrhají do rukou ďábla, který do nich roubuje zkaženost, nedostatek víry a nevázanost.

Milované děti, kdokoli přijme zlo a uvítá ďábla jako svého boha, přilne k chapadlům pekelného draka, který mu dá sílu jednat proti členům své vlastní rodiny. Kdokoli se spojí se zlem, může se stát katem své vlastní rodiny – Zlý nemá soucit, nezná jej.

Volám vás, abyste se modlily svým srdcem, aby balzám lásky, ovoce modlitby, dosáhl tam, kde je zapotřebí. Některé ostrovy v Oceánii se budou třást, modlete se za tento úmysl.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Lidé mého Syna musí vyzařovat bratrství, lásku k Nejsvětější Trojici. Musí mít úctu k Božímu Zákonu a posílit víru v Boží moc, ve všemohoucnost Boží, v Boží všudypřítomnost ve chvílích, kdy lidé mého Syna, jejichž jsem Matkou, jsou otřeseni temnotou, která zůstala skryta v církvi mého Syna.

Člověk změnil své činy, své jednání, své reakce, násilí se zmocňuje lidstva, slunce vyzařuje silněji své vibrace a mění psychiku člověka, což u mnoha lidských stvoření slabého ducha působí jako nákaza.

Nepředvídatelné lidské chování vyvolalo střety v mnoha zemích světa, proto vás vyzývám, abyste se modlily za Španělsko, které je v nebezpečí. Vyzývám vás, abyste se modlily za Kostariku, její mír nebude takový jako dřív.

Vy děti, musíte se stále modlit za celý svět, za všechny lidi světa, nesmíte ochabnout, nebo mít strach, že ztratíte život, ale spíš se obávat, že ztratíte duši.

Některé z mých dětí vložily své naděje v mou ochranu a odmítají, že by ztratily svůj majetek nebo svůj život, ale mýlí se. Ochrana nebe je duchovní, je k záchraně duší, pokud to chtějí.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, nepokračujte ve ztrátě času přemýšlením, zda nastoupíte na cestu, ke které vás vyzval můj Syn – vstupte na ni teď!

Mé děti vědí, že modlitba a čin jdou ruku v ruce. Buďte posly Boží Lásky!

Žehnám vám mou láskou, žehnám vám mým srdcem.

Miluji každého se stejnou náklonností.

Matka Maria
zpět