551. Poselství Boha Otce ze dne 19. září 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


ČAS BRZY SKONČÍ


Volám k hříšníkům, aby se káli ze své zkaženosti a obrátili se ke Mně. Přitahuji lidi ke Mně, aby Mě mohli poznat, dokud pro ně není příliš pozdě. Modlete se, aby jejich srdce Mi byla otevřená, mé děti, neboť velmi brzy čas skončí a už pro ně nebude žádná příležitost, aby se obrátili k spravedlivosti.

Není to má vůle, aby kdokoli zahynul, ale málo lidí činí mou vůli. Není to má vůle, že svět je naplněn zlem. Je to vůle vašeho nepřítele, která to způsobila, spolu s lidmi, kteří žijí pro sebe samé.

Nyní je čas pro mnoho modliteb a přímluv, jelikož poslední z těchto duší, které mohou být zachráněny, se obracejí ke Mně, neboť konec je u všech lidí, a soudy se uskuteční rychle, když budou zahájeny. Jakmile začnou, lidé budou zaneprázdnění zůstat na živu v tom, co se děje a jen málo bude hledat Mě, abych je zachránil.

Modlete se, mé děti. Modlete se za tyto ztracené duše, neboť kdybyste mohly spatřit, jaký je cíl jejich cesty, pokud se ke Mně neobrátí, nepřestaly byste se za ně modlit. Modlete se, abych mohl některé zachránit, dokud je ještě čas, protože brzy už čas nebude.

Bůh Otec


1Tim 2, 1: První věc, ke které tě vybízím, je toto: ať se konají modlitby prosebné, přímluvné i děkovné za všecky lidi.

Jan 3, 16-19
16: Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život.
17: Bůh přece poslal svého Syna na svět ne proto, aby svět odsoudil, nýbrž aby svět byl skrze něj spasen.
18: Kdo v něho věří, není souzen; kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.
19: Soud pak záleží v tomto: Světlo přišlo na svět, ale lidé měli raději tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

1Thes 5, 17: Bez přestání se modlete.

zpět