553. Poselství Ježíše ze dne 28. září 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


NEZTRÁCEJTE ODVAHU, NEBOŤ JÁ NEOPOUŠTÍM SVÉ DĚTI


Moji milovaní lidé,

v mém srdci najdete milosrdenství pro všechny.

Člověk musí odpovědět naší Boží Lásce. Každý je zodpovědný za svou osobní spásu a každý v rámci lidstva si musí vytyčit cíl, zachránit pro nebe své bratry. Nemůžete dát, co nevlastníte a jestli váš osobní cíl není sjednotit se s naší vůlí, nemůžete být svědky naší Lásky pro své bratry.

Nepochopili jste, že když Boží Láska chybí v životě člověka, ten upadá do hanebnosti, kterou vdechuje do společnosti Zlý, aby hřích byl přijímán jako správný. Činy vzpoury v lidstvu proti naší Trojici a proti mé Matce svědčí o pokroku zla v této době. Lidstvo bylo uchváceno hordami Satana, který slíbil vnést svou zlobu do dětí mé Matky.

Hřích se šíří tak rychle, jako rostou kvasnice a v krátké době vše, co se nachází ve vašem okolí je poskvrněno zlými činy a jednáním a případně s malým nebo žádným vztahem ke všemu, co souvisí s naším Domem.

Moji milovaní lidé, nacházíte se v čase, který byl oznámen mou Matkou a Mnou, kdy každý den musí pro vás být znovuzrozením, v němž si zachováte sílu mého Ducha, abyste nebyli přemoženi útoky Zlého, kterým je lidstvo stále vystaveno.

V tomto čase panuje zmatek a na nevhodné činy, skutky hříchu, akty nemorálnosti, činy kacířství, zlomyslnosti a svatokrádeže je pohlíženo s velkou lhostejností, většinou těmi, kdo tvrdí, že jsou mé děti. To, co je falešné a nevhodné, co je hříšné, vrostlo do člověka, a ten přišel na chuť životu v nepravosti. Potopa, zničení babylonské věže, Ninive, zkáza Sodomy a Gomory nepřekonaly strašné chování této generace, v níž velké národy se proměnily v elitu velkého Babylonu.

"A nic netušili, až přišla potopa a všechny zachvátila, právě tak to bude při příchodu Syna člověka [Mt 24, 39]."

Moji milovaní lidé, nechoďte s hříchem v závěsu, vy znáte Přikázání a nemůžete je změnit, ale naopak, ti, kdo zneváží Slovo mého Otce, padne do rukou pekelného draka a bude spolupracovat na plánu Zlého pozvednout toho, který se postavil proti Mně, aby se vydával za Mne, utvořil jedinou vládu, jediné náboženství, jedinou měnu, kterou bude ovládat celé lidstvo ve všech ohledech.

Mé děti, bude to čas strachu, jemuž podlehnete a lžím těch, kteří Mě zradí a mé děti ukřižují. Volám vás, abyste změnily svou cestu, vyzývám vás k obrácení.

Lidstvo nebude připraveno na tyto události, které tvrdohlavě popíráte, zapomínajíce, že zlo nikdy nepřizná své zlé úmysly jako takové. Mé děti jsou v nevědomosti o těchto událostech, které moje Matka a Já jsme vám odhalili, stejně jako zmatek mého lidu v této chvíli, kdy v lůnu mé církve se hýbají vody zla, pracující v tajnosti.

Mé milosrdenství je nevyčerpatelné, proto vás volám k obrácení a ke změně, dříve než vás zlo dostihne a zabrání vám dostat se z jeho spárů.

Moji lidé, toto je čas, který vám moje Matka oznámila ve svých zjeveních. K mým dětem přijde zmatek a ony nerozliší, kde se nachází zlo a kde dobro. Toto je čas, kdy pšenice a plevel se dávají na misky vah a vy se na to díváte, aniž byste to poznali…

Nerozpoznali jste omyly, jimiž jste působili zlo, ale vy jdete dál, od špatného k horšímu, v nepřítomnosti svědomí, které bylo potlačeno lidskou arogancí, rozmary života v nevázanosti a přijetím démona jako svého Boha.

Země je ohrožena nebeskými tělesy, která proletí blízko vás, a vy o nich nevíte. Nejste daleko od posunu zemské osy vlivem neobvykle vysokých teplot jádra Země.

Velké změny přijdou na celou Zemi, příroda bude znovu a znovu trestat velké i malé národy. Člověk, připoutaný k penězům, padne bez tohoto boha, kterého vytvořil a jímž zpychl.

Vy jste těmi, kdo budou svědčit o velkých změnách Země, o velkých katastrofách, a nakonec řeknete: Všechno, před čím jsme byli varováni, se naplnilo.

Moji lidé, buďte si vědomi urážek proti naší Trojici a mé Matce, i jediný mezi vámi, jenž si je toho vědom a neúčastní se hrůz, jimiž urážíte moc naší Trojice, je balzám, který stoupá k našemu trůnu.

Malé duše, které pracují v poslušnosti, ty, které se nezastaví před našimi žádostmi o změnu a zůstávají pozorné k voláním našeho Domu a mé Matky, tyto malé duše se musí sjednotit v určitém okamžiku, který jim určí náš Dům v každém místě, kde bydlí. Vy jste částí svatého Zbytku, věrného ostatku.

Můj lide, volám tě v této chvíli, kdy otřesy lidstva vzrůstají a nekončí, v této chvíli, kdy na mé věrné je ukazováno a není dbáno na mé nástroje. Můj lide, neztrácej odvahu, neboť Já neopouštím své děti. Ti, kdo bojovali za záchranu duše, usednou ke stolu Boží hostiny [Lk 14, 15].

Ochraňuji vás, žehnám vám. Neztrácím vás ze svého pohledu, nesu vás ve svém srdci.

Váš Ježíš
zpět