557. Poselství archanděla Michaela ze dne 30. září 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


NEČEKEJTE NA OCHRANU PRO TĚLO, ALE SPÍŠE NA OCHRANU PŘED ZTRÁTOU DUŠE


Milovaní naší Nejsvětější Trojice a naší Královny a Matky:

Jako princ nebeských legií, přicházím před každého z vás s Láskou v mém štítu a Pravdou v mém meči.

KDO JE JAKO BŮH? KDO JE JAKO BŮH?

O severu k jihu, od východu na západ, bude Pravda Božího Slova slyšet bez přestání, proto jsem byl poslán už předem, abych vás všechny volal k úplnému procitnutí svědomí jako děti Boha.

Dostali jste zálohy a ještě víc, abyste přijali Nejvyšší Pravdu. Všechna vaše jména se nacházejí zapsána ve velké Knize Života, ale ne všichni vstoupí do nebeského království.

Přicházím se Slovem nebe z rozhodnutí Boží vůle, abyste nezapomněli, že existují Boží nástroje, každý s jiným úkolem, ale sjednocení stejnou výzvou. Ani jediný ji nepřijímá výlučně ve jménu všech. Trojičná vůle má své nástroje po celé zemi, nejsou stejní, jako nejsou stejné prsty jedné ruky, ale jediná je výzva k obrácení, k pokání, rozpoznání času, v němž žijete a blízkosti očisty celého lidstva.

Musím vám oznámit, že živly působí s větší silou a že shora přijdou katastrofy pro obyvatele Země.

Přicházím s mečem v ruce, aby každý z vás, jako děti Krále, sdělil svým bratrům, že velká pohroma přichází s velkou silou, že pekelný démon řádí na Zemi a vrhá svou zuřivost na děti naší Královny a Matky, aby vás zastrašil.

Jako posel Trojičného trůnu vás snažně prosím, abyste se modlili svatý růženec s větší jednotou a uvědoměním v tomto měsíci říjnu, zasvěceném svatému růženci, růženci, kterého se Satan bojí a před nímž se cítí jako otráven jedem. Proto vás žádám, abyste se v každé rodině modlili svatý růženec ve stejnou hodinu po celý měsíc, abyste se modlili svatý růženec s velkou oddaností a láskou a pokryli tak 24 hodin.

Proto vám musím oznámit urychlení v očistě lidstva, neboť démon bude planout odvahou, až bude stát před Božím lidem.

Odevzdanost našemu Králi zbožňovaného na kříži byla pro všechny časy, a především pro tuto dobu zkoušek a zmatku, v němž ale skutečnost, že na sobě nosíte kříž jako svátost, nestačí, abyste byli osvobozeni od hříchu a od pokušení.

Není to svátost, která vám přinese spásu duše, věčný život, ale je to stupeň vědomí, s kterým jednáte v souladu s Trojičnou vůlí, která vás přivede k poznání, že Boží Láska musí být vše ve všem.

Náš Král přemohl na kříži hřích, aby vykoupil všechny lidi, ale každý z vás si musí toto vykoupení zasloužit, každý z vás se musí sjednotit s naším Králem na kříži, který sdílí každé lidské stvoření.

Vidím děti Boha, našeho Otce, jak čekají na příznaky nebo znamení k pokání a během tohoto času pekelný démon jedná s horlivostí skrze svá různá chapadla, a proto vás snadno oklame a přivede k pádu do hříchu, do velkého odpadlictví, zločinu, bludů, do nichž ho velká část lidstva bude následovat. Zapomínáte, že ten, kdo úmyslně čeká na poslední chvíli, aby činil pokání a napravil své cesty, nemusí dostat čas, aby pokání dosáhl.

Milovaní Boha, ten, kdo vám naznačuje, abyste čekali na signály nebo znamení na nebeské klenbě, nebo na zemi, nebo ve vodě, než se budete kát, ten vás vede k propasti pekla, do níž můžete spadnout.

Mé nebeské legie přijdou a budou hlásat po celé Zemi Pokání, Pokání, Pokání.

Nečekejte, abyste se obrátili, obraťte se teď, aby vaše svědomí bylo osvíceno božským Duchem a ne, abyste pokračovali v dalších hříších, ale spíše, abyste žili s vědomím toho, jak odporný je hřích.

Milovaní, stálost, úsilí, vytrvalost, modlitba a dodržování Božího Zákona vám dá sílu, abyste obstáli v těžkých chvílích. Ochranu svých domovů můžete dosáhnout jednotou s naším Králem a naší Královnou a Nebeskou Matkou. Vědomí, ve chvíli přijímání Těla a Krve Krista Krále vesmíru, vám dá víru a duchovní sílu, která vás udrží ve světle, v němž se nacházíte. Ochrana každého závisí na duchovním vztahu, který udržujete s Nejsvětější Trojicí a s naší Královnou a Matkou. Svátosti vás ochraňují do té míry, nakolik se nacházíte, každý z vás, ve stavu milosti, v neustálém boji proti zlu.

Ach, milovaní mé Královny a Matky, nečekejte zázraky, pokud si je nezasloužíte, nečekejte na ochranu pro tělo, ale spíše na ochranu před ztrátou duše. Země se třese s větší silou, vody se hýbou s větší silou, vichry burácejí a nabírají obrovskou rychlost, oheň devastuje národy, ale duše lidského stvoření, která zůstává ve víře, taková duše je neotřesitelná.

Boj s úskočnosti pekelného draka zesiluje, chrámy jsou ničeny a srovnávány se zemí a znesvěcovány, náboženské znaky jsou odstraňovány z veřejných i soukromých míst, kříže jsou odmítány stoupenci zla.

Milovaní, milujte stále ze všech sil a všemi smysly Krále králů a Pána pánů, který vás volá k uctívání své Matky.

Milovaní, někteří lidé říkají, že nevidí a necítí Boha. Zapomněli, že víra se cvičí v důvěře v to, co není vidět, ale o čem víte, že je pravdivé a že vůle Boha se projevuje u jeho lidí tím, že je přivádí k věčné spáse.

Jste dětmi Krále, nebudete nikdy opuštěny, "Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi" [Ž 121, 2].

Nebojte se, pokud žijete ve spojení s Nejsvětější Trojicí a milujete naši Královnu, nebojte se. Bojte se urážet Boha, bojte se odevzdat ďáblu, bojte se pýchy, arogance, tyranie, bojte se neposlušnosti, pohodlí, rozkoší, bojte se pokrytectví, bojte se toho, že nejste ani z Boha, ani za Boha, bojte se oddat světským potěšením. Bojte se přijmout démona jako boha a být uvrženi do pekelných plamenů.

Milujte se BOŽÍ LÁSKOU, radujte se s těmi, kteří se radují, a plačte s těmi, kdo pláčou. Neštěstí budou v zemích přibývat, tyranie v národech sílí, hněv učiní člověka otrokem zla.

Milovaní, vyzývám vás, abyste se modlili, po skončení eucharistická slavnosti a po svatém růženci, modlitbu, zasvěcenou tomuto služebníku Nejsvětější Trojice (*).

Pozvedám svůj meč jako znamení mé věrnosti Bohu, Jednomu a Trojjedinému, mé Královně a Matce a všem duším dobré vůle a ctících Trojjedinou vůli.

Nebojte se, s mými nebeskými legiemi zachováme Boží lid, děti naší Královny jsou ochraňovány mocí, kterou jsem obdržel od Boha.

Zdrávas Maria, nejčistší, počatá bez hříchu!
Zdrávas Maria, nejčistší, počatá bez hříchu!
Zdrávas Maria, nejčistší, počatá bez hříchu!

Archanděl Michael(*) Odkaz na původní verzi modlitby svatého Michaela, kterou papež Lev XIII napsal potom, co měl vizi, 13. října 1884. Papež Lev XIII požádal sekretáře Kongregace pro obřady, aby tuto modlitbu poslal všem biskupům na světě, aby skrze jeho pověření byla modlena po každé mši:

Svatý Michaeli, archanděli,

braň nás v boji;

proti zlobě a úkladům ďáblovým budiž nám záštitou,

nechať Bůh přikáže jemu, pokorně prosíme.

Ty pak, kníže vojska nebeského, Satana a jiné duchy zlé,

kteří ke zkáze duší světem obcházejí,

božskou mocí do pekla svrhni.

Amen.
zpět