558. Poselství Boha Otce ze dne 25. září 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


ČAS JÁKOBOVA SOUŽENÍ


Mé děti, musíte se připravit. Čas trápení mého služebníka Jákoba se rychle blíží a vy nejste připravené. Připravte své srdce, neboť to, co uvidíte, bude vskutku tragické. Připravte svou mysl, abyste přežily v čase, který bude jako žádný jiný. Připravte své zbraně, neboť je budete potřebovat k boji.

Viděly jste, co přichází v mém svatém Slovu. Zklidněte svého ducha a zůstaňte soustředěné na Mne a všechno bude dobré. Jedině Já vás mohu v tomto čase ochránit. Pro ty, kdo vidí tento čas, existuje práce, ke které jsem vás povolal.

Především pátrejte ve svém srdci, je-li uvnitř nějaká temnota. Dříve než člověk může soudit smítko v oku jiného, musí nejdřív ohledat své vlastní oči. Máte-li být světlem ve vašem světě, musíte být skutečně světlem, a ne temnotou. Nepřítel přichází vás pokoušet víc než kdy dříve, protože touží, abyste klopýtly a padly. Touží, aby můj lid ztratil naději a odvrátil se ode Mne.

Vyzývám mé lidi, aby přinášeli naději v tomto čase těm, kteří Mě neznají a těm, kdo začínají ode Mne odpadávat. Vyzývám vás, abyste je podporovali po celou dobu tohoto času, aby nebyli ztraceni. Připravte se.

Nezapomeňte, že cestou k pokoji je udržet svou mysl soustředěnou na Mně. Jsem s vámi ve všem, co přichází. Neztrácejte naději.

Bůh Otec


Jr 30, 7: Běda, bude to velký den, bez obdoby, čas soužení pro Jákoba, ale bude z něho zachráněn.

Da 12, 1: V oné době povstane Míkael, velký ochránce, a bude stát při synech tvého lidu. Bude to doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do této doby. V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán v Knize.

Ž 91, 1-7
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
2: Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."
3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,
6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.

Mt 7, 3-4
3: Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ?
4: Anebo jak to, že říkáš svému bratru: Dovol, ať ti vyjmu třísku z oka – a hle, trám ve tvém vlastním oku!

Mt 5,14-16
14: Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.
15: A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě.
16: Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.

Iz 26, 3-4
3: Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.
4: Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin je skála věků.
zpět