559. Poselství Ježíše ze dne 26. září 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


SMUTEK


Mé děti, pocítily jste mé slzy smutku ve svém duchu kvůli tomu, co přichází k obyvatelům země. Mnoho běd bylo plánováno nejen v soudu bezbožných, ale hodně muk připravil pro lidstvo Satan. On ví, že má jen málo času a touží potrestat všechny mé děti a udělat z jejich času utrpení.

Moji lidé, když v sobě ucítíte stoupat mé slzy, volejte ke Mně kvůli těmto duším, které by jinak, v těchto posledních časech, byly ztraceny. Vyzýval jsem vás, abyste se přimlouvali za ty, kdo Mě ještě neznají. Nepohlížejte na to jako na malý úkol, neboť je to největší pocta sdílet mé srdce a přimlouvat se na mou žádost.

Není to má vůle, že někdo zahyne, toužím, aby Mě všichni poznali. Mnohem víc duší bude zachráněno, uděláte-li jen tuto jedinou věc – když pocítíte můj smutek, modlete se. Modlete se a proste Mě, abych zachránil ty, kteří Mě ještě neznají. Odměna za to, že to učiníte, bude pro vás velmi velká. Když obětujete tyto modlitby Mně, Já vyslyším vaše modlitby.

Ježíš


Zj 12, 12: Proto se veselte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi a moři, protože ďábel k vám sestoupil s velkým hněvem, neboť ví, že už má jen málo času.

1Tim 2, 1: První věc, ke které tě vybízím, je toto: ať se konají modlitby prosebné, přímluvné i děkovné za všecky lidi.

Iz 59, 46: Vidí, že není nikoho, žasne, že nikdo nezasáhne. Zachrání ho jeho paže, podepře ho jeho spravedlnost.

Žid 7, 25-26
25: Proto je také schopen přinést úplnou spásu těm, kdo skrze něho přicházejí k Bohu, neboť je stále živ, aby se za nás přimlouval.
26: Ano, právě takového velekněze jsme potřebovali: aby byl svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků, povýšený nad nebesa.

Jan 3, 16-19
16: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život.
17: Bůh přece poslal svého Syna na svět ne proto, aby svět odsoudil, nýbrž aby svět byl skrze něj spasen.
18: Kdo v něho věří, není souzen; kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.
19: Soud pak záleží v tomto: Světlo přišlo na svět, ale lidé měli raději tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.
zpět