561. Poselství Boha Otce ze dne 26. listopadu 2016.

Nástroj: Maurice Sklar (USA).


UŽ TO DÉLE NESTRPÍM


Dnes večer jsem cvičil na housle v přípravě na nadcházející koncert a náhle, z ničeho nic, uprostřed poslední věty Šostakovičova tria, jsem zaslechl něco, co znělo jako slyšitelný hlas. Nevím, zda to bylo v přírodní, nebo jen v duchovní sféře.

Skoro jsem upustil své housle! PÁN mluvil, jako kdyby křičel, řval jako lev, znělo to jako zvuk, podobný hromu. Bylo to ohlušující, a přesto si nemyslím, že by někdo další to mohl slyšet… a pak řekl:

"Už to déle nestrpím!! Nyní vystoupím a budu soudit [pokolení] Esau pro jeho věčnou nenávist k mému lidu a mé zemi. Můj svatý oheň je spálí a oni a jejich země zahynou ohněm navždy a nikdy znovu nepovstanou!! Přišel čas zachránit můj lid Izraele!!

Protože zapálili ohně v Sionu (*), tak Já na ně sešlu můj oheň, který nebude moci být nikdy uhašen!! Já jsem Pán zástupů! A domluvil jsem! Žalm 83 je u vás!!!".

Nikdy jsem neslyšel ten hlas v takovém hněvu a svaté zuřivosti. Ještě teď se třesu. Pak mi Duch Svatý přikázal, napsat tato slova. Napsal jsem všechno, co jsem slyšel, jak nejlépe jsem uměl. Amen.

Poznámka Maurice Sklara:

Soud nad pokolením Esau:

V těchto slovech Bůh říká: "Vystoupím a budu soudit Esau". Proč by měl Bůh soudit Esaua, člověka, který žil před tisíci roky?

Esau reprezentuje nepřátele Izraele, protože původně byl nepřítelem svého bratra Jákoba, jehož jméno bylo později změněno na Izrael. Esau se stal jedním z původních otců arabského lidu manželstvím s dcerou nejstaršího syna Abrahámova, Izmaele. [Gn 28, 9].

Potom, co Esau vyměnil své právo prvorozenství za jednoduché jídlo, požehnání, které měl dostat on, přešlo místo něho na jeho bratra Jákoba. Jeho otec Izák, místo aby vyslovil požehnání nad Esauem, dal požehnání Jákobovi a Esaua proklel, což zahrnovalo živit se mečem a být sluhou svého bratra. Izák řekl, že kletba bude platit, dokud Ezau nepřevezme moc nad Jákobem, jehož jméno bylo později změněno na Izrael [Gn 27, 39-41]. Od té doby Esau a jeho potomci vedli válku proti Izraeli a jeho potomkům [Nu 20, 14-21; 1S 14, 47; 2S 8, 14; 1Kr 11-15; 2Kr 8, 20-22; 2kr 14, 7].

V sedmém století, potomci svého praotce Esau, přijali nové náboženství, jehož prvořadým cílem je mít vládu nad zemí a zejména nad Izraelem. Islám je víc politická ideologie mající v úmyslu světové panství než náboženství. Od svého počátku, muslimové projevili stejného vražedného ducha jako jejich praotec Esau, jak ukazují svými teroristickými aktivitami po celém světě.

Věřím, že v těchto posledních dnech bude islám hrát klíčovou úlohu v ovládnutí Izraele na určitý čas, stanovený Bohem, kdy bude šlapat po svatém městě 42 měsíců. Do té doby zůstanou potomci praotce Esau pod kletbou.(*) Evropa, poznámka překladatele.
zpět