563. Poselství Boha Otce ze dne 1. října 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


KTERÝMI Z NICH JSTE?


Některé mé děti se správně připravují na to, co přichází. Snažíte se jít výše se Mnou. Snažíte se jít úzkou cestou. To je můj požadavek ke všem mým dětem.

Abyste šly výše se Mnou, musíte toužit po mém Slovu, aby ve vás přebývalo. Musíte si přát žít tak, jak říká mé Slovo, abyste žily. Musíte toužit poznat mou vůli a konat ji ve všem. Vždy zaplatíte, že konáte mou vůli, ale je také odměna.

Nemůžete to dělat svým způsobem. K tomu je pouze má cesta. Většina mých dětí netouží po Mně dost, aby činila oběti a měla víc ze Mne. Dávají přednost svému světskému pohodlí a světským cestám a nikdy nedosáhnou výš, než je úroveň povrchní útěchy v jejich důvěrnostech.

Několik vybraných se přitáhne blíž, přestože můj očistný oheň spaluje vše, co v jejich životech není ode Mne. Jsou to ti, kdo jdou v mé moci. Jsou to ti, kdo slyší můj hlas a ochotně přijímají svá napravování.

Kterými z nich jste?

Bůh Otec


Jan 15, 7: Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám.

1Thes 4, 3-4
3: Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali necudnosti
4: a každý z vás aby uměl žít se svou vlastní ženou svatě a s úctou,

Jan 3, 19: Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

Jak 4, 4: Proradná stvoření! Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím.

Lk 9, 23-25
23: Všem pak řekl: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne.
24: Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne, zachrání jej.
25: Jaký prospěch má člověk, který získá celý svět, ale sám sebe ztratí nebo zmaří?

Mt 10, 38: Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.

Žid 12, 9-11
9: Naši tělesní otcové nás trestali, a přece jsme je měli v úctě; nemáme být mnohem víc poddáni tomu Otci, který dává Ducha a život?
10: A to nás naši tělesní otcové vychovávali podle svého uvážení a jen pro krátký čas, kdežto nebeský Otec nás vychovává k vyššímu cíli, k podílu na své svatosti.
11: Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná, později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli.
zpět