565. Poselství Matky Spásy ze dne 5. října 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


NEZAPOMEŇTE NA LÉKY, KTERÉ JSEM VÁM DALA JAKO MATKA


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Přijala jsem vás u paty kříže, mé děti, vás všechny, bez výjimky, a všechny vás bez výjimky miluji.

I když ne všechny mé děti na mne pohlížejí jako na svou Matku, všechny jsem vás přijala z rozhodnutí Boží vůle.

Milované děti, s bolestí pro mého Syna vám musím říct, že démon vás nemusí tolik pokoušet, protože člověk je připraven hřešit, aby byl ve společnosti dobře přijat.

Přístup těch, kdo napadají kostely, je stejný jako přístup těch, kdo vytvářejí a zbožňují pohanské bohy, když si myslí, že Bůh Otec je nevidí [Ex 32, 1-9]. Tím podlehnou svým nezřízeným choutkám, které je přivedou až k tomu, že se budou chovat hůř než zvířata.

Z Boží vůle stále dostáváte tato poselství, přestože těch, kdo je čtou, berou je vážně a s vděčností, je málo.

Tato generace, v některých případech, čelí neblahému výsledku zásahů člověka s cílem změnit normální běh přírody, a kvůli tomu stejný člověk dosáhl toho, že příroda se stane stálou metlou lidstva, se vší svou silou.

Příroda už nezná člověka, který ji napadl a zničil, proto se obrátila proti lidstvu. Určité, vědecky nevysvětlitelné jevy, jsou však příčinou změn, které vyvolal člověk ve svém zoufalém boji ovládnout živly, které nemilosrdně postihly národy.

Trojičné Srdce je těžce uraženo činy těch, kdo jsou stoupenci démona, který je nepřítelem Nejsvětější Trojice.

Člověk nepohlíží na ďábla s nedůvěrou, ale rád ho následuje a poslouchá, a tím jedná v rozporu s Boží vůlí. Během Varování, lidé na několik vteřin prožijí samotu bez Boha a to bude příčinou "pláče a skřípání zubů"…

Tato generace neuznává své omyly a hříchy, je stoupencem Zlého a staví se proti Bohu s neúctou a arogancí a tím na sebe přivolává nový trest. Porušili jste Přikázání, překrucujete je a chováte se jako zdegenerovaní lidé a nepřátelé Boha.

Žijete a milujete chtíč, proto přijde trápení a vy pocítíte, jak hoří maso. Ti, kdo žijí v Bohu, poznají, že to přichází od Boha, a ti, kdo Bohem pohrdají, se budou rouhat ještě víc.

Nesmíte zapomenout: "Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi" [Ž 121, 2]. Nezapomeňte na léky, které jsem vám dala jako Matka, abyste je měli po ruce. S nimi dokážete překonat i jiné nemoci, které démoni nechají padnout na lidstvo.

Lidé mého Syna jsou každou chvílí vzpurnější, a to tak, že skandály, vycházející na světlo, jsou v mnoha případech způsobeny těmi, kdo kněžství přijali ne jako povolání, ale jako zaměstnání. Abych utěšila mé srdce, stále mám ještě věrné kněze, kteří jsou oddáni svému duchovnímu stavu a poctivě vykonávají svou pastorační práci. Svobodné zednářství si už dávno vzalo na starost proniknout do vzdělávacích ústavů, aby je ovládlo a degradovalo lid mého Syna v tomto čase.

Vidím vás, jak následujete falešné bohy… Veřejná místa, kde se scházejí lidé na vesnicích a ve městech, jsou plná, když tito bohové přijdou vrhat urážky proti mému Synu a proti Mně s rouhačskými písněmi, které jsou hanbou a jedem pro duše, jež se těchto akcí účastní, aby hanobily mého Syna a mne. Tato místa jsou plná mých ztracených a na scestí přivedených duší.

Naopak, když se ohlásí nástroj, oznamující Boží vůli, pak ti, kdo se postaví proti němu, jsou někteří moji oblíbení synové, biskupové, vikáři a kněží s cílem, aby lidé nepřišli, aniž by si nejprve udělali čas k prověření nástroje. To, mé děti, je částí strategie Satana: Čím méně bude výzev ke změně vašeho života, tím více bude možností ke ztrátě duší.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Živly nabývají na síle a ohrožují lidstvo. Nápory přírody jsou nepředvídatelné a jejich síla je dříve nikdy neviděná. Nejsou ohroženy jen přímořské oblasti, ale voda vystoupí ze země jako příval uprostřed některých měst.

Obávejte se silných zemětřesení, budete jim čelit uprostřed bolesti mých dětí.

Sopečná aktivita bude zesilovat v rychlém sledu. Mysl člověka je rozrušená a konflikty se blíží s oslavami.

Nepodceňujte modlitbu svatého růžence za celý svět a zvláště za mé děti v Mexiku, Střední Americe, Indonésii a ve Spojených státech.

Země praská a sopky burácejí.

Mé děti, zachovejte si víru ve spásu duše, v mého Syna, který vás miluje a v tuto Matku, která se neunaví vám oznamovat, že se musíte obrátit.

I když mě neposloucháte, neutiším svůj hlas, protože vás miluji.

Žehnám vám, stojím před vámi, jste mé děti.

Matka Maria

zpět