568. Poselství Ježíše ze dne 11. září 2018.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


JSTE MOJI, JÁ ŽIJI VE VÁS A VY VE MNĚ


Moje drahé děti! Jsem tady mezi vámi. Zůstal jsem s vámi, abych živil vaši duši a vaše srdce, a svou přítomností nesl celý váš život. Já jsem vinný kmen a vy jste ratolesti. Jsem pramen vaší síly. Živíte se ze Mne, vykvetete a přinesete hojnou úrodu. Já jsem váš navěky. Všechno tady necháte, ale Mě si vezmete před trůn mého Otce. Já jsem vaším bohatstvím, zdrojem vaší radosti a vy jste mým štěstím, protože má drahá svatá Krev se za vás neprolévala nadarmo.

Jste moji, Já žiji ve vás a vy ve Mně. Jsme jeden od druhého navěky nerozlučitelní. Já jsem současně přítomen na nespočetných místech a vyzařuji své milosti na každého, bez výjimky. Mám jen jednu podmínku – abyste otevřely přede Mnou své srdce a přijaly zázrak, který vám chci dát.

Moji drazí maličcí, žijte s touto jedinečnou příležitostí. Umyjte svou duši ve svátosti zpovědi, v mé drahé svaté Krvi, prolité za vás. Já sám vám dám rozhřešení skrze mé kněze od vašich hříchů. Avšak když Mě přijmete do své, skrze mou svatou Krev očištěné duše, bělejší než sníh a zářivější než slunce, vkročím do ní a vezmu ji s sebou s překypující hojností vší milosti, kterou jsem vám od začátku předurčil.

Když přede Mnou zeširoka otevřete své srdce, což znamená, že ode Mne přijmete všechno, i když vám chci dát cokoli, ať už je to dobré, či zlé, tehdy budete moci přijmout všechnu milost, kterou vám chci dát. Tehdy vás přetvořím, učiním svatými a do mého království vejdete s královskými dary. To vyžaduji od každého mého dítěte, které přistupuje k svatému přijímání, neboť jen tak mohu naplnit svůj věčný svatý plán pro vás.

Přijměte mé posilující požehnání, které na vás vylévám s překypující nekonečnou Láskou ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš Ježíš


Posilnění z Písma svatého:

Mt 16, 18: A já tobě říkám: Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou.
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět