572. Poselství Boha Otce ze dne 8. října 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


ÚTOKY POMLUV


V pátek odpoledne, když jsem jela domů ze schůzky, mluvila jsem k Pánu o obyčejných věcech, když mi začal hovořit o těch, kteří zde ještě budou v posledních časech, které přicházejí. Těch pár křesťanů, kteří zbudou potom, co všichni Milosrdní a ostatní budou vzati pryč…

Lidé, kteří zbudou a věří v Pána, projdou VELKÝMI ÚTOKY pomluv, jak se Satan pokusí je zdiskreditovat, protože kromě Dvou Svědků [Zj 11, 3], budou posledními svědky zanechanými na Zemi.

Řekni to mým lidem. Připrav mé lidi na to, že budou čelit nactiutrhačným útokům na jejich charakter, stejně jako na jejich víru.

Řekni jim, že Já budu s nimi a pomůžu jim vybojovat tyto bitvy a žít jejich životy způsoby, kterým se nedá nic vytknout. Žít své životy bez výčitek v té době, protože duše na tom závisí.

Duše závisí na své důvěryhodnosti jako moji svědkové – svědkové mého evangelia na zemi.

Bůh Otec


Zj 11, 3-10
3: A povolám své dva svědky, a oblečeni v smuteční šat budou prorokovat tisíc dvě stě šedesát dní.
4: To jsou ty dvě olivy a ty dva svícny, které stojí před Pánem země.
5: A kdyby jim chtěl někdo ublížit, vyšlehne oheň z jejich úst a sežehne jejich nepřátele; takto zahyne každý, kdo by jim chtěl ublížit.
6: Ti dva svědkové mají moc uzavřít nebesa, aby nebylo deště za dnů jejich prorokování, a mají moc proměnit vody v krev a sužovat zemi všemi možnými pohromami, kdykoliv budou chtít.
7: Až ukončí své svědectví, vynoří se z propasti dravá šelma, svede s nimi bitvu, přemůže je a usmrtí.
8: Jejich těla zůstanou ležet na náměstí toho velikého města, které se obrazně nazývá Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován jejich Pán.
9: Lidé ze všech národů, čeledí, jazyků a kmenů budou hledět tři a půl dne na jejich mrtvá těla a nedovolí je pochovat.
10: Obyvatelé země budou z toho mít radost, budou jásat a navzájem si posílat dary, protože tito dva proroci jim nedopřáli klidu.

2Tim 3, 12: A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.zpět