577. Poselství Boha Otce ze dne 15. října 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


JEDNO ZA DRUHÝM


Mé děti, abyste přežily přicházející časy, do nichž vstupujete, bude od vás vyžadován jiný způsob myšlení. Nyní jste soustředěné na to, co je před vámi. Potom si budete muset uvědomovat, co se děje v každé uplývající minutě.

Vaše mysl nedokáže postihnout mnohá nebezpečí, která pak budou existovat ve velkém množství, a jak rychle se stanou, jedno za druhým. Nepřítel se pokusí vás zaskočit, aby vás zničil, ale když se nyní začnete soustřeďovat víc na Mne, mohu vám pak dělat průvodce v každé minutě.

Jste velmi zdatné, abyste prošly těmito dny, protože jsem si vás k tomu vybral a připravil. Necháte-li se řídit Mnou, všechno půjde dobře.

Bůh Otec


Mt 6, 25-34
25: Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv?
26: Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější?
27: Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat?
28: A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou –
29: a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich.
30: Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás, malověrní?
31: Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat?
32: Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.
33: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
34: Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení.

Lk 12, 20-23
20: Ale Bůh mu řekl: Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?
21: Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem.
22: Svým učedníkům řekl: Proto vám pravím: Nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe.
23: Život je víc než pokrm a tělo než oděv.zpět