580. Poselství Boha Otce ze dne 17. října 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


VE SVĚTĚ


Není to přestávka, ale mnoho z mých dětí odešlo ven si hrát. Volal jsem vás, abyste pracovali pro Mne, ale vy si hrajete ve světě a máte zájem jen o své vlastní kratochvíle. Volal jsem vás, abyste stály na svém stanovišti a byly částí mého plánu pro království, ale vy Mě odmítáte. Myslíte si, že je ještě čas si hrát a dělat vše, co chcete.

Mé děti, nyní už není víc času k hraní. Hrozné události se stanou velmi náhle, a pak bude pro vás příliš pozdě, abyste se připravily v mé přítomnosti, bude pro vás příliš pozdě, abyste odpověděly na mou výzvu vykonávat práci, před kterou jste postaveny. Jak Mi odpovíte, proč jste nepřišly a nepracovaly? Co řeknete?

Řeknete, že jste nevěděly, jak tu práci dělat, ale Já bych vás vedl a provázel. Musíte zaujmout své místo a být ochotné, ale tak daleko jste nebyly. Toto je vskutku vážná věc. Požaduji od všech svých dětí, aby odevzdaly své srdce a svou vůli Mně, aby mohly být použity pro mou práci na království. Ale vaše srdce patří ještě světu.

Co si vyberete? Budete uplatňovat svou vlastní vůli, nebo si zvolíte tu moji? Musíte si vybírat každý den.

Bůh Otec


Mt 6, 20-26
20: Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou.
21: Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.
22: Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo.
23: Je-li však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě. Jestliže i světlo v tobě je temné, jak velká bude potom tma?
24: Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.
25: Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv?
26: Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější?
zpět