582. Poselství Matky Spásy ze dne 18. října 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


MUSÍTE ŽÍT KAŽDÝ DEN, JAKO BY BYL POSLEDNÍ


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

V každém pohledu mého Syna na lidstvo se jeho Láska šíří na duše, které jsou ochotné Ho přijmout.

Láska mého Syna je tak nekonečná, že je nevyčerpatelná do té míry, že se uchází o hříšníky v očekávání, že se budou kát ze svých hříchů.

Můj Syn vás stále volá, abyste si uvědomily realitu, v níž žijete, neštěstí, které si volíte, budoucnocnost, k níž směřujete tím, že si svobodně vybíráte nezřízené novinky, které vzešly ze skupin, pokoušející se prosadit ve společnosti.

Jako lidstvo jste pohrdly dary a ctnostmi, které jsou skryté v člověku, stvořeného k obrazu a podobnosti Bohu [Gn 1, 27], a ze své svobodné vůle jste se odvrátily od všeho, co by vás mohlo přivést k záchraně duše.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Neochabujte, pokračujte ve svém úsilí, dávejte vše, i když je vámi pohrdáno, jste uráženy, nehleďte na sebe, ale s láskou nabízejte bolesti i radosti pro spásu duší.

Mé děti jsou svědectím o lásce, víře, naději a dobročinnosti a jsou vykonavatelé Božího Zákona a přijemci svátostí. Mé děti jsou aktivní, nacházejí potěšení, když mohou přijít na pomoc svým bratrům.

Děti, udržujte jednotu v této době, kdy nepřítel duší se vrhá na lidstvo v zoufalé touze přitahovat duše, protože ví, že ve zmatku, který se blíží, může přivést k zakolísání ty, které jsou vlažné, nebo které založily svou víru na lidské bytosti a ne na Bohu. Proto vás volám, abyste prohloubily výzvu k velikosti, kterou všechny máte od Božího Syna, být dětmi Boha, a proto se nesmíte připoutávat k tomu, co je světské a odděluje vás od Boží Pravdy.

Milované děti, neztrácejte svůj život činy nebo jednáním, které vás vzdalují od věčného života. Udělejte tento krok teď a rozhodněte odevzdat se volání mého Syna.

Některé z vás věří, že mají celý život k tomu, aby se rozhodly pro svou spásu v poslední hodině. Není tomu tak, mé milované děti!

Kolik je těch, které lpějí na věcech světa!

Dostáváte tolik od Nejsvětější Trojice, a přitom se stavíte na odpor, místo abyste se odevzdaly nekonečnému milosrdenství...!

Některé z vás nosíte svatý růženec kolem krku, v kapse, v ruce, ale:

Kolik je vás, které si myslí, že vědí jak to říct, než začnete každé tajemství?…
Kolik vás žije opravdový život v Bohu?…
Kolik vás odpouští?…
Kolik vás žije v duchovní bídě, ponořené do hmotného majetku, říkajíce Nejsvětější Trojici: ŽIJI SVOU SPIRITUALITU SVÝM VLASTNÍM ZPŮSOBEM, ale končíte tím, že už nežijete opravdový život v Bohu?…

Kolikrát jste ráno řekly Bohu, aby vám dal více času a "zítra ráno skončím se vším, s čím mám přestat a napravím se", a přijde následující ráno a vy to stále opakujete, protože žijete polapeny nějakou neřestí, hříchem, nebo zlým činem, s nimiž nechcete přestat?…

Milované děti, už není čas, už uplynul a vy musíte žít každý den, jakoby byl poslední.

Vy víte, kolik katastrof se stává ve světě, znáte klimatické změny, jste informovány o atmosférických jevech, víte o stálém pohybu Země, o zemětřeseních, které se vyskytují neustále, o erupcích sopek. Děti, uvědomte si, že tyto jevy přicházejí náhle, jeden za druhým, a to vás vyzývá, abyste se zastavily a dívaly se na znamení času.

Přicházejí velké zkoušky a přeji si, abyste byly připraveny. Jako Boží lid, nebudete opuštěny Boží vůlí, ani touto Matkou.

Potom, na vrcholu utrpení, přijde anděl pokoje na pomoc Božímu lidu, aby jej vzal za ruku, a šel dál a neztratil se, neboť kvůli těžkým zkouškám se mé děti budou cítit neschopné pokračovat v cestě. Náš milovaný anděl pokoje s Božím Slovem vyjádřeným v Písmu svatém, oživí vaši víru v Nejsvětější Trojici a Boží lid získá novou sílu a stane se lidem, sjednoceným v lůnu Boží Lásky.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, modlete se za země, které trpí a za ty, které strádají hladem. Nezapomňte se modlit za Mexiko, nezapomeňte na vaše bratry ve Venezuele a Nikaragui ve svých modlitbách.

Milované děti, nečekejte, neříkejte: "Zítra udělám to, co jsem neudělal dnes". Musíte se rozhodnout pro záchranu své duše, nemůžete čekat, abyste se obrátily v budoucnu. Bůh k vám mluví tolika způsoby a vy jste stále oslepeny svéhlavostí a z pohodlnosti zapomínáte, že dobré zrno a plevel už nebudou spolu, ale budou odděleny.

Rozhodněte se být z Boha a pro Boha, oddejte se Mu, aby vás tvaroval s láskou a milosrdenstvím, ale oddejte se Mu teď!

Jako Matka lidstva, vás důrazně volám, abyste se rozhodly se obrátit, pozorovat znamení času, vyhnuly se příležitostem k hříchu, staly se Láskou k svému bližnímu a podřídily se Boží vůli. Je vás tolik, které si stále hrají, jakoby si hrály s Bohem a neodpoutají se úplně od okovů, které jim zabraňují se Mu opravdově odevzdat. Toto je okamžik "ano, ano""ne, ne" [Jak 5, 12].

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, modlete se svým srdcem.

Žehnám vám, miluji vás.

Matka Maria
zpět