588. Poselství Boha Otce ze dne 24. října 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


OSVÍCENÍ


Ve vašem světě jsou takoví, kdo říkají, že jsou osvícení, ale učí jen temnotu. Já jsem Světlo světa. Jen ti, kdo Mě znají, mohou být opravdově osvícení. Mé Světlo vás naplňuje z nitra ven. Buďte opatrné, mé děti, abyste nebyly oklamány, protože je zde tolik toho, co se zdá být světlem ve vašem světě a co obsahuje jen temnotu. Udržujte svou stezku čistou. Hledejte jen mé Světlo, aby svítilo na vaši cestu, jinak budete svedeny na scestí.

Jsou mnozí, kdo tvrdí, že mluví v mém jménu, neříkají však má slova. Nemluví pro Mne, a přesto mnozí, kdo Mě opravdově neznají, jim uvěří. Jste voláni, abyste Mne poznali. Mé ovce slyší můj hlas a jiný hlas nebudou následovat.

Varoval jsem vás, že mnozí přijdou v mém jménu, kdo nejsou moji, ale musíte to rozpoznat, mé děti. Když Mě znáte, budete znát můj hlas. Buďte opatrné v tomto čase, abyste nebyly oklamány. Nezdržujte se v temnotě. Řekl jsem vám, jak se s tím vypořádat.

Řekl jsem vám, jak Mě poznat.

Bůh Otec


Jan 8, 12: Ježíš k nim opět promluvil a řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“

2Kor 11, 13-14
13: Jsou to falešní apoštolové, nepoctiví dělníci, přestrojení za apoštoly Kristovy.
14: A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla;

Ž 119, 105: Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.

Mt 24, 24: Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné.

Řím 12, 1-2
1: Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.
2: A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.

Jan 10, 1-10
1: „Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelézá ohradu, je zloděj a lupič.
2: Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí.
3: Vrátný mu otvírá a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je.
4: Když je má všecky venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas.
5: Za cizím však nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají.“
6:Toto přirovnání jim Ježíš řekl; oni však nepochopili, co tím chtěl říci.
7: Řekl jim tedy Ježíš znovu: „Amen, amen, pravím vám, já jsem dveře pro ovce.
8: Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči. Ale ovce je neposlouchaly.
9: Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu.
10: Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.
zpět