589. Poselství Boha Otce ze dne 25. října 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


POSLOUCHEJTE


Dávejte pozor, až se ozve můj hlas ve vašem duchu. Budu k vám mluvit o pokoji, o správných věcech, o tom, jak ukázat lásku k druhým. Čekejte, až Mě uslyšíte mluvit k vám. Uslyšíte odpovědi na své otázky.

Když půjdete se Mnou, nebudete nic potřebovat. Povedu vás k něčemu lepšímu. Budu vaším průvodcem tam, kde je všeho dost, a víc než dost. Jste-li v nedostatku, pak hlavním předmětem vašeho zájmu nejsem Já. Chci, abyste měli víc než dost, abyste měli dostatek a byli požehnáním těm v nouzi kolem vás.

Chci uzdravit bolavá místa uvnitř vás, vyplnit prázdné místo, poskytnout vám útěchu ve všem, co děláte. Chci, abyste byli schopni jít ve vašem světě bez strachu a věděli, že jsem vždy vedle vás. Když vím, jak jdete bezúhonně přede Mnou, jsem vždy na vaší straně. Chci, abyste Mě poznali jako Otce. Tolik mých dětí nezná milující otce na zemi a Já toužím být vám milujícím Otcem, ale musíte ke Mně přijít a přiblížit se ke Mně jako k Otci. Budete-li chtít, budu vaším průvodcem, ochráním vás a postarám se o vás.

Bůh Otec


Ž 23, 1-4
1: Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
2: Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,
3: naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.
4: I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.

Mt 6, 26: Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější?

Lk12, 32: Neboj se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království.

1Jan 3, 1: Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. Proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha.

Gal 4, 6: Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče.zpět