595. Poselství Matky Spásy ze dne 29. října 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


LIDÉ MUSÍ PŘESÁHNOUT SAMI SEBE A MÍT VĚDOMÍ VĚČNÉHO ŽIVOTA


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Držím svůj ochranný plášť nad lidem mého Syna, ochraňuji jej a vedu, aby rozlišoval mezi dobrem a zlem.

Nenechám svůj hlas ztichnout, aby se mé děti neztratily a nevydaly svou duši na pospas démonu!

Je nezbytné, aby každé z vás stále živilo víru obnovováním svědomí, aby se neoslabila a aby svědomí, obohacené v jednotě s mým Synem, bylo blízké Boží vůli a vedlo vás pevně, jako zřídlo milosti, po dobré cestě.

Udržujte zodpovědnost být dětmi Boha skrytou, a jako děti Krále, veďte, jako základní princip, svůj život v Bohu a pro Boha. Lid mého Syna musí být silný, aby čelil zejména tomu, s čím se ještě nesetkal: Z nebeské klenby obdržíte znamení, které vámi otřese.

Milované děti, nepřemýšlíte o skutečnosti, že můj Syn trpí pro ty, které na Něho zapomínají, je to On, jenž si přeje, abyste byly blízko Boží vůle.

Žijete ve světě, ale nejste ze světa… [Řím 12,2].
Žijete ve světě, ale ne proto, abyste se ztratily…
Život je víc, než existovat a zaujmout místo…

Člověk musí přesáhnout sám sebe a mít vědomí věčného života, které musíte budovat.

Nemohu vám zatajit čas nářků a zkoušek, v nichž budete žít a které se budou všude šířit. Slzy člověka budou neustále kanout a pevnost ve víře musí být posílena, abyste nepadly.

Milované děti:

Nebojte se, neustupujte, buďte pravdivé, stálé, nevrávorejte v lásce k Bohu a k bližnímu.

Nevolám vás, abyste bojovaly se svými bratry, ale neměly byste zůstat zticha tváří v tvář hrozným zločinům, které jsou páchány proti daru života, proti úctě k chrámům zasvěceným službě mému Synu. Nesmíte být vlažná stvoření, která s lhostejností pozorují hrozné svatokrádeže, které, skrze liberalismus, pronikly do církve mého Syna.

Mé děti se neustále pohybují a napadají národy, které je později pošlou bránit ty, kteří je přivítali, a kvůli tomu bude v těchto zemích vznikat neklid. Nepokoje budou pomalu růst až k varu a začnou invaze do jiných zemí.

Jako Matka, vás vyzývám, abyste nezapomněly ve svých modlitbách na Itálii, bude trpět.

Ti, jejichž zdraví to dovolí, nabídněte půst za Rusko.

Buďte bratrské a modlete se za Evropu, invaze se stane skutečností a vaše ulice se zbarví krví.

Moje milované děti, žádala jsem vás, abyste se každý den modlily svatý růženec, a na závěr vám doporučuji nezapomenout konat odčinění za ty, kdo zbožňují Satana a slouží mu v nelidských a nepředstavitelných obřadech a oddávají se uskutečňování různých druhů kacířství a znesvěcování, která jsou od nich vyžadována, stejně jako dopouštět se zabíjení svých bratrů během temných obřadů.

ĎÁBEL EXISTUJE, proto pracuje na zatemňování mysli a podvádění lidských stvoření svým černým a zlovolným uměním.

Tato generace se odvrací od mého Syna a připravuje se sloužit antikristu.

Když se člověk vzdaluje Bohu, lidské stvoření duchovně sestupuje až k nejtemnějším a pochmurným místům, které kdy poznal.

Umění zla je praktikováno mnoha lidskými bytostmi, které pozvedají sílu, která kdysi byla nepatrná, ale v tomto čase znovu roste a zamořuje svým zlem některé lidi mého Syna.

Milované děti, musíte zůstat pevné, silné a rozhodnout se znovu setkat s mým Synem, aby vás nic nedokázalo rozdělit. Nedostatek Lásky v člověku způsobil, že láska je v tomto čase velkou neznámou.

Naléhavě vás prosím, abyste byly bratrské, abyste si uvědomily nutnost si vzájemně pomáhat a že se musíte zduchovnit.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce: Probuďte se jako lid mého Syna!

Zlo zaplavilo, co přichází od mého Syna, a na své cestě zamořilo vše. A vy, kvůli nedostatku opravdové oddanosti, tvrdíte, že jste zapomněly, co je věčný život [Jan 17, 3].

Spokojujete se jednou týdně poslouchat mši svatou a být stále mezi vlažnými. Jak se jen mýlíte, mé děti! Nejste pak členy lidu mého Syna, ale částí plevele, jenž je vyseknut a hozen do ohně… [Mt 13, 30].

Podívejte se do svého nitra! Prozkoumejte se v Pravdě! Nelžete samy sobě a nezapomínejte, že proto, že jste lidé, čas od času padnete do nevhodného. Avšak tím, že pokračujete v omylu, aniž byste jej poznaly a ještě se jím chlubily, sloužíte zlu.

Pojďte, děti, abych vás vzala za ruku a představila vás mému Synu. Povedu vás k Tomu, kdo je Láska všech lásek a absolutní dobro.

Žehnám vám.

Matka Maria
zpět