598. Poselství Boha Otce ze dne 2. listopadu 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


ŘÁD


Mé děti, mnoho ve světě kolem vás se rozpadá. Cítíte nepořádek ve vaší oblasti. Řekl jsem vám, že žijete ve Věku chaosu a chaos vstupuje do všeho, a je to tak. Tam, kde jednou byl řád, je nyní jen nepořádek a vy nejste schopni znovu řád obnovit.

V tomto čase zatřesu vším. Vytřepu řád z každého národa a každého lidu, aby se lidé mohli dívat na Mne, co přijde příště. Zatřesu nezávisle tím, co je, abych vám ukázal, čím není.

Toužíte po řádu, neboť jsem vás tak stvořil, ale pravý řád bude zde brzy existovat jen se Mnou a vše kolem bude ve zmatku.

Buďte připraveni na otřesy. Ať řád vládne ve vašem duchu. Ať řád vládne ve vaší mysli. Můj Duch a mé Slovo řád přinášejí, ale svět odmítl mé svaté Slovo a odvrátil se od mého Ducha, a tak řád byl ze světa vzat.

Bůh Otec


1Kor 14, 40: Jen ať se to všecko dělá slušně a spořádaně.

Ž 119, 133: Upevni mé kroky tím, což řekl, dej, ať žádná ničemnost mě neovládne.

Job 10, 22: Do země temné jak mračno, do šera smrti, kde není řádu, kde záblesk svítání je jako mračno.

1Pa 15, 13-14
13: Že jste při tom ponejprv nebyli, Hospodin, náš Bůh se prudce na nás obořil, protože jsme se ho nedotázali podle řádu.
14: Kněží a lévijci se tedy posvětili a vynesli schránu Hospodina, Boha Izraele.

Ag 2, 6-7
6: Toto praví Hospodin zástupů: Ještě jednou, a bude to brzy, otřesu nebem i zemí, mořem i souší.
7: Otřesu všemi pronárody, a přijdou s tím nejvzácnějším, co mají; a naplním tento dům slávou, praví Hospodin zástupů.




zpět