599. Poselství Ježíše ze dne 30. října 2018, sdělené během krvácení Krista na kříži v Kalifornii, U.S.A.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).

Kristus

Moji milovaní lidé:

Hle, zde je má Krev… Hle, olej mé Lásky se vylévá na celé lidstvo pro tolik urážek, kvůli tolika hříchům, kterými Mě člověk stále bičuje, zraňuje a křižuje.

Mé děti Mě vidí s mou Láskou, aby má drahocenná Krev pokryla všechna lidská stvoření, která během oslavy halloweenu se nabízejí démonu v úmyslu zasvětit se temnotě a vstoupit do legií zla.

Projevuji se zde tímto způsobem, abyste upustili od úmyslu oddat se Zlému.

Nechť je má vzácná Krev štítem, který posílí můj lid, aby se žádná duše neztratila…

Nechť můj olej je v každém z vás obranou, abyste nepodlehli v den slavnosti a poté se neodevzdávali stále více zhýralosti, kterou démon zasel do lidstva.

Moji lidé se musí napravit, musí Mi nabídnout svou lásku, musí se modlit jeden za druhého, aby žádný z vašich bratrů na celém světě nebyl ztracen.

Modlete se, aby má drahocenná Krev bránila těmto lidským bytostem před pádem do rukou těch mých dětí, které se odevzdaly ďáblu.

Moji lidé, jsem tady, miluji vás a žehnám vám.

Váš Ježíš
zpět