601. Poselství Boha Otce ze dne 8. listopadu 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


BUĎTE PŘIPRAVENI


Nyní je čas dát své domy do pořádku a kdykoli být připraveni, až vás zavolám domů ke Mně.

Když jste se podrobili mému očišťování, půjdete domů dřív než později. Pokud jste se nepodrobili, zůstanete na zemi déle a zakusíte věci, o kterých jsem vám řekl.

Prožijte nyní svůj čas prokazováním lásky, projevováním vlídnosti a šířením mého Slova. Ve vhodný čas si vzpomenete, co říct těm, které milujete. Zbytek ponechte Mně, Já vím jak zachránit všechny, za které se modlíte.

Vaší přípravou je znát mé Slovo, říkat mé Slovo a milovat ty kolem vás – starat se o chudé a nemající otce a vdovy mezi vámi. Dělejte všechna dobrá díla, která dělat můžete.

Všechno se chystá změnit.

Bůh Otec


Kol 3. 12-14
12: Když tedy si vás Bůh vyvolil, jste mu zasvěcení a miluje vás, projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost.
13: Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li někdo něco proti druhému. Pán odpustil vám, odpouštějte proto i vy.
14: A nadto nade všechno mějte lásku, protože ona je svorník dokonalosti.

1Petr 1, 7: Ale takto ukážete, že vaše víra je pravá, vzácnější než pomíjející zlato, které přece bývá čištěno v ohni. Až se zjeví pak Ježíš Kristus, bude vám to k chvále, slávě a cti.

Lk 12, 19-21
19: Pak mohu říci své duši: Duše, máš velké zásoby na mnoho let. Pohověj si, jez, pij, vesel se!
20: Bůh mu však řekl: "Blázne, ještě této noci bude od tebe vyžádána tvá duše, a čí bude pak to, co jsi naskládal?
21: Tak to dopadá s tím, kdo si hromadí poklady, ale není bohatý před Bohem."

Mt 24, 44: Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde ve chvíli, kdy na to nepomyslíte.

Zj 3, 18: Radím ti, kup si ode mne zlato v ohni pročištěné, abys zbohatl; bílé šaty, aby ses oblékl a neukazovala se tvá ošklivá nahota; mast, aby sis namazal oči a zase viděl.zpět