605. Poselství Boha Otce ze dne 12. listopadu 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


PLÁN PROTI BOŽÍMU LIDU


Byl zosnován plán proti Božímu lidu – jedním, kdo usiluje "dostat se dopředu" mezi těmi, kdo ve Mne nevěří. (Viděla jsem, že tito velmi bohatí lidé touží po vysokém postavení mezi svými a budou financovat tuto osobu).

Tento plán bude uskutečněn brzy a mnozí kvůli němu zemřou. Ale smrt nebude to nejhorší, neboť ti, kdo přežijí, budou ukrutně trpět, a mnohem víc než ti, kteří budou vzati. (Bylo mi ukázáno, že přichází další vyhlazování – tentokrát pro křesťany, ačkoli mám za to, že bude také pro židy, a bude desetkrát horší).

Vyhlížejte tohoto vystupujícího světového vůdce, jenž se má objevit na scéně ve jménu míru, ale bude to jiný důvod. Moji lidé se nebudou mít kam schovat.

Bůh Otec

Poznámka: Nejsem si jistá proč, ale v mém duchu se vynořil BHO (*), když jsem psala tyto řádky. Tento světový vůdce může být on, nebo v tom může být nějak zapojen. Toto Slovo mě přivedlo na myšlenku, že se musíme modlit proti návratu starých vůdců, kteří představují zlo.

(*) Barack Hussein Obama


2 Tes 2, 1-4
1: Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, prosíme vás, bratří,
2: abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem, domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat.
3: Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení.
4: Ten se postaví na odpor a povýší se nade všecko, co má jméno Boží‘ nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce‚ usedne v chrámu Božím a bude se vydávat za Boha.

Mt 24, 6-10
6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude konec.
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;

1Tes 5, 2-3
2: Sami přece dobře víte, že den Páně přijde, jako přichází zloděj v noci.
3: Až budou říkat "je pokoj, nic nehrozí", tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou.zpět