608. Poselství Boha Otce ze dne 13. listopadu 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


NOVÁ CESTA


Cesta, kterou nyní půjde můj lid, bude nová. Dříve jste po ní nešli, ale povedu vás na každém kroku této cesty. Váš svět se změnil tak, že nemůže být uveden do pořádku, nebo učiněn morálně správným, a co se vychýlilo z rovnováhy, musí padnout. Buďte připraveni, neboť tyto změny budou rozsáhlé. Málo vás ví, co má teď očekávat, ačkoli mnozí si myslí, že to vědí.

Je mnohem později, než si myslíte. Málo z mého lidu je připraveno být povoláno domů, třebaže si skoro všichni myslí, že jsou. Toto je čas, kdy byste se Mě měli ptát, jaké změny potřebujete učinit, a Já vám dám instrukce.

Bůh Otec


Jak 4, 13-14
13: A nyní vy, kteří říkáte: "Dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města, zůstaneme tam rok, budeme obchodovat a vydělávat" –
14: vy přece nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí!

1Petr 1, 7:
7: Aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus.

Pl 3, 40: Zkoumejme a zpytujme své cesty, vraťme se zpět k Hospodinu.
Mt 24, 42-51
42: Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.
43: Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu.
44: Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.
45: Když pán ustanovuje nad svou čeledí služebníka, aby jim včas dával pokrm, který služebník je věrný a rozumný?
46: Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí.
47: Amen, pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří.
48: Když si však špatný služebník řekne: Můj pán nejde,
49: a začne bít své spoluslužebníky, hodovat a pít s opilci,
50: tu pán toho služebníka přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší,
51: vyžene ho a vykáže mu úděl mezi pokrytci; tam bude pláč a skřípění zubů.
zpět