613. Poselství Boha Otce ze dne 30. listopadu 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


ČAS VELKÉHO TERORU


V přicházejícím čase, kdy mé děti budou brány ze světa, budou ti, kdo byli ponecháni, trpět strašným osudem. Ti, kdo stále odmítají Mne a všechno, co jsem učinil, budou opravdu trpět konečným soudem.

Řekl jsem vám, že všichni, za něž se druzí přimlouvali, zachráním, a skutečně to učiním, ale ostatní, kteří Mi spílali, mučili můj lid, odmítli mou velkou oběť, budou mít strašlivý konec.

Země zaútočí na ty, kdo byli ponecháni. Ti, kdo mučili mé děti, kdo sebrali všechno těm, kteří Mi sloužili, kdo změnili zákony a učinili ze života mého lidu utrpení, budou v tom čase trpět osudem, který si nyní nedokážete představit.

Země je začne polykat bez varování. Místy bude ze země tryskat oheň. Oheň bude také padat z nebe. Díry v zemi se budou otvírat a náhle je pohltí. Drsné počasí je přepadne bez varování. V tomto čase nenávisti a nelásky, se lidských srdcí zmocní velká chamtivost. Budou pozorovat jak vše, co jim bylo drahé, jim bude vzato a někteří budou ponecháni chodit sem a tam po zemi ve strachu a dívat se, jak to vše se stává jiným a jim ne. Budou toužit po smrti, ale nenajdou ji, protože trest bude mnohem delší pro ty, kdo způsobili velké utrpení ostatním.

Poznámka: Viděla jsem něco, co vypadalo jako místa, kde gravitace nepracovala, jak by měla, a lidé si nemohli vybrat, kam jít, ale byli náhle vrženi jinam, nebo se posunuli na jiná místa.

Moji lidé nebudou trpět těmito hrůzami a jinými, o nichž je psáno v mém Slovu (Viděla jsem, že má na mysli pečetě v Knize Zjevení), neboť i když někteří budou umučeni, mučednictví bude snadnou smrtí ve srovnání s tím, co čeká na ty, kdo budou ponecháni. I když budou mít velké bohatství a mnozí budou mít i moc, jejich svět se stane děsivým a oni nebudou mít žádnou kontrolu nad tím, co se jim stane.

Držte se pevně své víry, moji lidé, držte se jí a modlete se za ty, které milujete a za ty, kdo Mě neznají, aby neviděli tyto události. Nevzdávejte se své důvěry ve Mne. Buďte znalí mého Slova, neboť přichází čas, kdy jen Slovo ve vašem srdci bude pro vás dostupné. Až se země stane temným a ďábelským místem, vězte, že půjdete ke Mně a neuvidíte čas Velkého teroru, který bude koncem.

Bůh Otec


Mt 24, 7-14
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
11: povstanou lživí proroci a mnohé svedou,
12: a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
14: A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec.

2Tim 3, 1-4
1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
2: Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní,
3: bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,
4: zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha,

2Tim 3, 11-13
11: pronásledování a útrapy, jaké mne stihly v Antiochii, v Ikoniu a v Lystře. Jaká pronásledování jsem přestál, a ze všech mě Pán vysvobodil!
12: A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.
13: Avšak se zlými lidmi a podvodníky to půjde stále k horšímu, neboť klamou jiné i sebe.

Lk 21, 25-26
25: Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře.
26: Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se zachvějí.

Lk 21, 28: Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.

1Tes 5, 2-3
2: Sami přece dobře víte, že den Páně přijde, jako přichází zloděj v noci.
3: Až budou říkat: "Je pokoj, nic nehrozí", tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou.
zpět