614. Poselství Ježíše ze dne 20. září 2018.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


NEREPTEJTE, KDYŽ DOSTANETE KŘÍŽ


Moje drahé děti, drazí vyvolení mého srdce:

Teď mluvím k vám, kteří jste otevřeli své duše, aby do nich a do celého vašeho života proudil příval mých milostí a osvítilo vás Světlo Ducha Svatého. Přijali jste dobrou zvěst spásy, kterou jsem vám Já, ztělesněné Slovo, ohlašoval. Vy Mě následujete na úzké cestě, na cestě sebezapření a nesení kříže.

Moje drahé děti, vy všechny jdete kupředu po úzkém chodníčku vedoucího ke spáse, nahoru na Golgotu a na kříž, neboť jen skrze něj můžete vejít do nebeského království. Řekl jsem vám: "Já jsem Cesta." To znamená, že Mě musíte následovat. Avšak Já jsem vám získal spásu na kříži, vám, které miluji, které jsem si vyvolil a kteří jste odpověděli na mé volání. S vámi se rozdělím o ten malý kousek z mého kříže, který potřebujete, abyste si pro sebe získali spásu a přivedli ke Mně ostatní. Proto, mé drahé děti, nereptejte, když dostanete kříž. Ale vzdejte Mi dík, že jdete po dobré cestě. Běda těm, kteří kříže nedostanou a těm, za které se nikdo nemodlí. Ti budou trpět kvůli svým hříchům navěky. Avšak vy, po krátkém utrpení, si můžete odpočinout a čeká vás štěstí věčného života.

Moji maličcí, sluha není víc než jeho pán. Když pronásledovali Mě, budou pronásledovat i vás. Ať vás nebolí, že kvůli Mně budete vyloučeni a budou vámi pohrdat. Mnohokrát vás to čeká uprostřed vaší rodiny. Radujte se, že můžete patřit ke Mně, že jste moji. I když budete trpět a budete pronásledováni, dostanete ode Mne všechno ještě v tomto životě na této zemi a po něm věčný život. Proto s jásotem radosti Mi vzdejte dík, neboť nezáleží na tom, zda jste v tomto světě šťastní a bohatí, ale jen to, kam míří váš život. Všechno pomine, všechno tu musíte nechat, jen vaše skutky si nesete s sebou. Když vytrváte v mém učení až do smrti, budete mít podíl na věčném štěstí. Když trpíte, myslete na to, že v jaké míře se účastníte na mém ponížení, potupě a utrpení, v té míře budete mít podíl v nebi na mé slávě.

Podívejte se na mé učedníky, na mých dvanáct apoštolů: byli to jednoduší, zruční dělníci. Proto jsem si je vyvolil, neboť byli otevření k přijetí mého učení. K tomu jsem řekl: "Ano Otče, Tobě se to tak líbilo. Skryl ses před moudrými a zjevil ses maličkým." To znamená, že ti, kdo se pokládali za moudré, zákoníci a farizejové, nepřijali Slovo Otce. Proto nedostali zjevení, neboť v den soudu by museli vydat další počet a ještě by více trpěli navěky. I v tomto se uplatnilo Boží milosrdenství.

Mezi mými apoštoly byl i Petr, který byl zdatným rybářem, měl své nástroje, lodě, pracovníky a jeho povolání ho dobře živilo. Avšak po zázračném rybolovu zanechal všeho a následoval Mě. Spokojil se s tím, že jsem mu slíbil, že se o něj postarám a šel se Mnou, aby byl rybářem lidí.

Podívejte se, jak velký zázrak vykonal Bůh skrze těchto dvanáct nevzdělaných lidí! Po vylití Ducha Svatého Mě odvážně vyznali a vystoupili vedle Mne. Nedbali na to, že byli přísně napomínáni, zbiti a zavřeni do žaláře, neboť Duch Svatý je všechny posiloval. I dnes Duch Svatý posílí všechny mé mučedníky, kteří i dnes jsou na světě pronásledováni a zabíjeni kvůli Mně. Učte se od nich, vezměte si z nich příklad, neboť to čeká i vás.

Moji drazí maličcí. Žehnám vás svou zázračnou a nekonečnou láskou mého srdce, mým posilňujícím požehnáním ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš Ježíš


Mk 5, 19: On mu to však nedovolil a řekl mu: "Jdi domů ke své rodině a vypravuj jim, jak velké dobrodiní ti Pán prokázal a jak se nad tebou smiloval."
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět