616. Poselství Boha Otce ze dne 16. listopadu 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


ZATMĚNÍ


Mé děti, přeji si, abyste zůstaly ve své ostražité bdělosti. Je toho hodně, co přichází a vy to netušíte a Já vás o tom mohu informovat jen trochu.

V těchto časech nepřítel vašich duší se snaží překroutit mé Slovo zvláštním způsobem. Chce dosáhnout opaku všeho, co jsem vás učil v mém svatém Slovu a všeho, co jsem prohlašoval. Tím, že to udělá, věří, že může zvítězit zlem nad dobrem. Touží zastínit vše, co pochází ode Mne.

Poznámka: V tomto místě mi Pán ukázal tsunami zla a špíny valící se na nás. Vidět to, mě přivedlo k tomu, že jsem se doslova vnitřně třásla.

Zlo, které přichází na svět je daleko horší, než cokoli člověk kdy dříve zakusil a nepřítel se nezastaví před ničím, aby získal duše. Před ničím. Před vašima očima bude mučit ty, které milujete, aby vás přesvědčili Mě zapřít. Odepře vám potravu a vodu, nejen vám, ale i jim. A bude se smát, až to bude dělat. Váš svět se brzy navždy změní a nikdy se nevrátí zpět, protože konec čeká na celou zemi.

Bůh Otec

Poznámka: My víme, že antikrist, šelma a falešný prorok jsou protikladem, nebo Satanovou verzí Nejsvětější Trojice – Bůh Otec, Ježíš a Duch Svatý. Cítila jsem, když Pán říkal tato slova, že chce, abychom pečlivě zkoumali písmo, abychom viděli, jak Satan může změnit jeho význam a pokusí se je vyložit obráceně. Už pokročil v Gn 5, 2: Jako muže a ženu je stvořil, požehnal jim a v den, kdy je stvořil, dal jim jméno Adam.

Řím 12, 20-21
20: Ale spíš naopak: Když tvůj nepřítel má hlad, dej mu najíst, když má žízeň, dej mu napít. Budeš-li to tak dělat, nahrneš mu na hlavu žhavé uhlí.
21: Nedopusť, aby tě zlo přemohlo, nýbrž přemáhej zlo dobrem.

Mt 24, 21-22
21: Neboť tehdy bude veliké soužení, jakého nebylo od začátku světa až do nynějška a jakého nikdy už nebude.
22: A kdyby ty dny nebyly zkráceny, nebyl by zachráněn žádný člověk. Ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny.

Zj 12, 9-12
9: A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé.
10: A slyšel jsem mocný hlas v nebi: "Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí.
11: Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti.
12: Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá.“
zpět