617. Poselství Boha Otce ze dne 19. listopadu 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


NÁHRADA


Některé z mých dětí čekaly dlouhé roky na odškodnění. Jiní vám způsobili škodu – hodně jste trpěly a mnoho vám bylo vzato. Některé z vás si myslely, že si jich nevšímám, ale Já jsem nikdy nedělal, že nevidím.

Sledujte nyní, jak mnohým z vás přinesu náhradu do vašich životů. Některé z vás přestaly věřit, že to udělám, bylo to už tak dávno. Už jste zapomněly, ale Já ne. Některé z vás řekly, že obdrží odměnu v nebi za to, co se stalo. Ale některým z vás přináším náhradu teď, zatímco jste ještě na zemi, abyste mohly poznat a dosvědčit, že mé Slovo je pravdivé a že Já jsem Bůh, který oplácí. Já jsem Bůh, který odměňuje ty, kdo žijí pro Mne a činí mou vůli navzdory obětem, které učinily. Já jsem Bůh, který vás vidí, vidí vaši skrytou bolest, který zná vaše touhy a viděl vaše ztráty. Ty neprošly nepovšimnuty, čekal jsem na nejlepší čas pro vaši konečnou náhradu.

Tento čas je teď.

Bůh Otec


Rt 2, 12: Nechť ti Hospodin oplatí za tvůj skutek. Ať tě bohatě odmění Hospodin, Bůh Izraele, pod jehož křídla ses přišla ukrýt.

2 S 22, 20-22
20: Učinil mě volným, ubránil mě, protože si mě oblíbil.
21: Hospodin mi odplatil podle mé spravedlnosti, odměnil mě podle čistoty mých rukou,
22: neboť jsem dbal na Hospodinovy cesty, neodvrátil jsem se svévolně od svého Boha.

Př 20, 21-22
21: Dědictví, na jehož počátku je nečestnost, nebývá nakonec požehnané.
22: Neříkej. "Odplatím za zlo!" Čekej na Hospodina a on tě zachrání.
zpět