618. Poselství Matky Spásy ze dne 8. listopadu 2018.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


ČLOVĚK VÍRY BUDE PRONÁSLEDOVÁN


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Nabízím vám vodu ze zdroje Božího milosrdenství, abyste se obrátily a nevzdálily se od správné cesty.

Mé děti musí vytrvat, i když vody jsou rozbouřené a i když nevidíte jasně horizont, víra dělá zázraky nepopsatelné a nemyslitelné.

Mé děti se musí pokořit a padnout na tvář před Nejsvětější Trojicí, když zjistí, že jsou zmatené. Skutek pokory otevírá dveře a dává světlo, které lidské stvoření potřebuje, aby našlo dobrý směr v příhodném okamžiku a nepodlehlo náhlým rozhodnutím, které nejsou Boží vůlí.

Moji milovaní, vy víte, že démon a jeho přisluhovači využijí všechny prostředky, aby nechali padnout i jediné z mých dětí, protože už předem vědí, že toho, kdo mi byl svěřen, vedu za ruku do Boží přítomnosti.

Žijete uprostřed bouří, které přicházejí z jednoho konce na druhý ve všech oblastech, kde se rozvíjí člověk. Mysl je neustále napadána, aby potlačila duchovní smysly a přivedla vás ke vzpouře proti mému Synu a proti všemu, co se odkazuje na cestu svatosti.

Vření zla se množí všude a kolik je členů mezi lidem mého Syna, kteří se usilovně snaží pracovat v každém čase, aby se duše neztratily?

Je vás tak málo, tak málo je vás, a tolik je těch, kdo se stávají divokými vlky vůči lidem mého Syna!…

Pokrytec je ten, kdo říká, že miluje mého Syna a odmítá dodržovat Boží Zákon. Pokrytec je lidské stvoření, které říká, že mě miluje, a pak se stane pronásledovatelem svých bratrů, když jeho lidské ego nesdílí stejnou myšlenku, pocit, nebo poznání.

Je tolik překážek, které obklopují mé děti, tolik pokušení ve všech oblastech, že v tomto okamžiku jste všichni zkoušeni: ve víře, pokoře, naději, dobročinnosti a i rodina je zkoušena, protože ďábel potřebuje zničit instituci rodiny, aby povalil kolébku Boží Lásky.

Zavedli jste nejhroznější nástroj, jímž se lidstvo modernizovalo: Televizi.

Domovy se pak proměnily v centra těžkých zvráceností, v gymnázia, v nichž se každý jednotlivec cvičí v uspokojování svých žádostí, které démon tímto médiem vrhá na lidstvo, aby přivedl člověka k pádu. Vede ho k ambicím bez mezí a tím se stává loutkou v rukou ďábla, který se lstivě zdokonalil špatně použitou technologií, která škodí duším mých dětí.

Všechno už bylo řečeno: člověk bude zbožňovat falešné bohy, které si sám vytvořil a bude žít bez Boha Stvořitele nebe a země, bude se živit hříchem a jeho ohavnostmi. Bude růst v kacířství a tvrdě pracovat, aby ze svého okolí odstranil všechna znamení Boží Lásky, počínaje křížem, a tím dokáže dát více moci ďáblu, aby ji využil proti lidstvu. Ten nahlodá lidské srdce a zatvrdí je, aby se člověk sám zničil bez jakéhokoli strachu.

Mysl člověka se nezastaví, je přitahována lžemi a nevědomostí, do nichž se ponořila, když člověk odstranil Boha a dal přednost světskému a hříšnému. Proto, mé děti, nesmíte ani na okamžik polevit a zřeknout se Boha, když vám oznamuje, že Ho máte milovat nade všechno a být pravdivé.

Nyní, když je svět v rukou krále lží a klamu, kolik mezi mými padne a uzavře se přede mnou [následkem] obratných slov těch, kteří si nepřejí, aby se lidstvo probudilo!

Člověk víry bude pronásledován a bude trpět kvůli své víře, ale nezapomeňte, že ten, komu bylo hodně dáno, bude od něj také mnoho vyžadováno, a ten kdo hodně dává, obdrží korunu věčné slávy.

Nezapomeňte, na modlitby za vaše bratry v Mexiku a Spojených státech, buďte v nich vytrvalí.

Je třeba mít na paměti, abyste si vzájemně pomáhali, měli byste kráčet jednotní, abyste byli účinnou silou dobra na zemi, a ta nebyla ponechána v rukou zla. Vy, lidé mého Syna, se nesmíte rozptylovat, ale růst a oznamovat všem svým bratrům, že opravdové dobro najdou ve sjednocení s mým Synem.

Čekejte trpělivě, můj Syn vám pošle anděla pokoje, až ho budete nejvíce potřebovat, aby vám pomohl.

Moji milovaní, lidstvo má své kořeny v ekonomice, z toho důvodu je pro světový řád nutné, aby jejím zhroucením destabilizoval lidstvo. Neustálá nejistota ve světové ekonomice je částí plánů těch, kteří určují směřování zemí. Tato nejistota vedla k růstu národů, které se skrytě chystají otřást světem tím, že vás nečekaně obsadí.

Lid mého Syna bude očištěn, církev mého Syna prožije otřesy neočekávaně.

Můj Syn volal všechny, ale ne všichni Ho poslouchali…

Hlasy zla vám našeptávají, abyste se oddělili od dobra. Buďte služebníky dobra, neodpovídejte na dobro zlem, buďte poslové Lásky.

Jako Matka lidstva vás všechny volám, abyste byli služebníky svých bratří a nezapomněli, že musíte usilovat o svatost a stavět na dobrých skutcích.
Musíte růst, děti, musíte růst!

Žehnám vám z mého Neposkvrněného Srdce. Můj plášť vás přikrývá, nebojte se, jsem tady.

Matka Mariazpět