619. Poselství Boha Otce ze dne 21. listopadu 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


ROZHODNĚTE SE


Rozhodněte se v tento den, komu budete sloužit – válka začíná teď.

Byly pro vás připraveny zkoušky, abyste si vybrali, kterému Bohu budete sloužit. Vaše volba v těchto zkouškách nastaví váš směr pro další období, které je velmi elementární.

Poznámka: Nemám ponětí, proč On zde použil slovo elementární – nevzpomínám si, že by kdy dříve použil toto slovo.

Vybírejte pečlivě. Vybírejte moudře, mé děti, protože vybíráte víc, než si uvědomujete. Když si zvolíte svého boha, vyberete si nejen, komu budete sloužit, ale zvolíte si toho, kdo vás zaopatří ve všem, co přichází.

Vyberte si dobře.

Bůh Otec


Joz 24, 14-15
14: Bojte se tedy Hospodina a služte mu bezvýhradně a věrně. Odstraňte božstva, kterým vaši otcové sloužili za řekou Eufratem a v Egyptě a služte Hospodinu.
15: Jestli se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvu Emorejců, v jejichž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.

Exodus 20: 2-5
2: Já jsem Hospodin, Bůh tvůj; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.
3: Nebudeš mít jiného Boha mimo mne.
4: Nezobrazíš so Boha zpodobením ničeho, co ja nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.
5: Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí.Poznámka překladatele:

Poselství sdělená Glyndě Linkous se vztahují především na Spojené státy. K plnému pochopení tohoto poselství je třeba vzít v úvahu, že na jižních hranicích USA se tísní tisíce lidí, pokoušející se ilegálně překročit hranice této země. V tento den dostala armáda USA, přivolaná na pomoc pohraniční policii, povolení použít zbraně. K doplnění uvádím ještě výňatky z poselství vizionářky Maureen (USA), k níž od roku 1993 hovoří náš Pán:

28. října 2018:
Lhali těmto chudým lidem a ti byli podvedeni tím, že se domnívají, že tato výprava bude odpovědí na jejich sny. Pravda je, že nejsou nic než pěšáky v rukou zla. Ať už budou zastaveni a vráceni zpět, nebo podaří-li se jim ilegálně vstoupit, tato administrace bude pokládána za zodpovědnou. Drahé děti, je toho hodně v sázce. Modlete se, aby jako výsledek této snahy nebyly ztraceny životy.

29. října 2018:
Je důležité, aby tato země zachovala svou identitu tím, že si udrží své hranice. Zlo se pokouší rozředit občanstvo tohoto národa a tím oslabit schopnost udržet zákon a řád. Ti, kdo zamýšlejí vstoupit ilegálně, nechápou vaše zákony a morální normy. V širším obrazu této bezprostředně hrozící katastrofy je to Zlý, který vyvolal celou tuto výpravu. Bída tohoto lidu souvisí s jejich náchylností podlehnout slibům lepšího života. Ti, kdo zosnovali toto úsilí, měli dát milióny těmto venkovanům v jejich vlasti k zlepšení jejich životních podmínek. Místo toho podněcovali tuto výpravu, která bude mít za následek ztrátu životů.

30. října 2018 říká Pán imigrantům:
Nepřicházím k vám s falešnými sliby lepšího života, pokud ilegálně překročíte hranice do jiné země. Každý národ má svou identitu ve svých hranicích. Tyto hranice musí být respektovány. Nevybízím vás, abyste překročili zákon. Je to zlo, které vás odlákalo od reality pravdy.Zdroj: www.holylove.org/messages_by_year.php#bottom
zpět