626. Poselství Boha Otce ze dne 26. listopadu 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA)


PŘICHÁZÍ ÚTOK


Na můj lid bude spuštěn útok, který bude větší než cokoli, čemu tato generace až dosud čelila. Tento útok bude zkouškou vaší víry.

Otřes přichází na svět, který je nepodobný ničemu, co už přišlo dřív. Otřese některými probudilými, jiným pomůže poznat, do jakého času vcházejí. Bude to znamení mému lidu o pokročilé hodině. Věnujte tomu pozornost, neboť je to začátek jiné velké události, která bude bezprostředně následovat.

Až uvidíte, že se tyto události stanou, dávejte si pozor, mé děti, neboť budou následovat v tak rychlém sledu, že se budete cítit, jako byste nemohly popadnout dech. Proto jsem vám řekl, abyste se přichystaly, byly připraveny, abyste věděly, co přichází.

Ztratíte mnohé, které milujete a musíte se na to připravit.

Jste připraveny jít samy, když to budu vyžadovat?

Bůh Otec

Poznámka: Nejsem si vůbec jistá, že tato událost je taková, jak tyto události vnímáme – neštěstí, přírodní katastrofy, atd. Může to být politická událost, nebo nějaký jiný typ dění.


Mt 10, 35-39
35: Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni;
36: a nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina.
37: Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden.
38: Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.
39: Kdo nalezne svůj život ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.

Žid 12, 25-29
25: Varujte se tedy odmítnout toho, kdo k vám mluví. Jestliže neunikli trestu ti, kdo odmítli tlumočníka Božích příkazů na zemi, tím spíše neunikneme my, odvrátíme-li se od toho, který mluví z nebe.
26: Jeho hlas tehdy zatřásl zemí, nyní však slibuje: Ještě jednou otřesu‘nejen‚ zemí, nýbrž i nebem.
27: Těmito slovy naznačuje, že otřese vším stvořením a promění je, aby zůstalo jen to, co je neotřesitelné.
28: Buďme vděčni za to, že dostáváme neotřesitelné království, a služme proto Bohu tak, jak se jemu líbí, s bázní a úctou.
29:Vždyť náš Bůh je oheň stravující.
zpět